Przetargi.pl
Dostawa środków ochrony roślin dla COBORU SDOO w Chrząstowie

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie ogłasza przetarg

 • Adres: 89-100 Nakło nad Notecią, Chrząstowo
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3853228, 3852052 , fax. 523 852 345
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie
  Chrząstowo 8
  89-100 Nakło nad Notecią, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3853228, 3852052, fax. 523 852 345
  REGON: 30163140800022
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chrzastowo.coboru.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: oddział agencji wykonawczej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków ochrony roślin dla COBORU SDOO w Chrząstowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest zakup (dostawa) środków ochrony roślin wymienionych w dołączonych formularzach cenowych: Zadanie nr 1 Dostawa środków ochrony roślin wymienionych w dołączonym formularzu cenowym dla SDOO w Chrząstowie, Zadanie nr 2 Dostawa środków ochrony roślin wymienionych w dołączonym formularzu cenowym dla ZDOO w Głębokim, Zadanie nr 3 Dostawa środków ochrony roślin wymienionych w dołączonym formularzu cenowym dla ZDOO w Głodowie. Realizacja zamówienia następować będzie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 r na mocy umowy zawartej z Dostawcą wyłonionym w wyniku postępowania o zamówienie publiczne. Dostarczone środki ochrony roślin winny być dopuszczone do obrotu w Polsce w 2020 roku. Uwaga ! Dotyczy każdego zadania: 1) Wielkość poszczególnych dostaw będzie każdorazowo ustalana na podstawie zapotrzebowania Zamawiającego przedkładanego na zasadach określonych w umowie. 2) Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji części zamówienia z przyczyn niezależnych po stronie Zamawiającego (jest to spowodowane m.in. nieznanym przebiegiem warunków atmosferycznych, które wykluczą zastosowanie wymienionych w formularzu cenowym pestycydów, a zmuszą do wyboru bardziej odpowiednich), w przypadku wystąpienia siły wyższej (wymarznięcie, powódź, gradobicie itp.), oraz z konieczności uwzględnienia Integrowanej Ochrony Roślin (progi szkodliwości). Wykonawca nie ma prawa do roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego. 3) Zamawiający wymaga odbioru pustych opakowań w ustalonym harmonogramie. 4) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu równoważnego tzn. o takiej samej zawartości substancji aktywnej i formulacji oraz funkcjonalności. Obowiązek udowodnienia równoważności zaoferowanego środka spoczywa na Wykonawcy. Wraz z ofertą należy dołączyć kserokopię etykiety-instrukcji stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnej z zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szczegóły dotyczące równoważności określone zostały oddzielnie dla każdego zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24451000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na potwierdzenie w/w warunku zamawiający wymaga załączenia zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących konfekcjonowanie lub obrót środkami ochrony roślin, prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin, zgodnie z art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm. oraz art. 64 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r., Nr 11, poz. 94 z późn. zm.). W związku z powyższym Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku musi posiadać aktualny wpis do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na ofertę składają się następujące dokumenty: 1) Formularz ofertowy - wypełniony zgodnie z załącznikiem do SIWZ 2) Oświadczenie własne wykonawcy zgodne z załącznikiem do SIWZ 3) oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 4) Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym 5) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach