Przetargi.pl
Dostawa środków ochrony osobistej oraz sprzętu mającego na celu przeciwdziałanie COVID-19 w ramach projektu pn. „Wzmocnienie potencjału zdrowia pracowników szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego”, Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.4. Zdrowie na rynku pracy, Poddziałanie 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-346 Gdynia, ul. Żeromskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 620 81 17 , fax. 58 620 81 17 wew. 2
 • Data zamieszczenia: 2021-05-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni
  ul. Żeromskiego 31
  81-346 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 620 81 17, fax. 58 620 81 17 wew. 2
  REGON: 29167000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzspgdynia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków ochrony osobistej oraz sprzętu mającego na celu przeciwdziałanie COVID-19 w ramach projektu pn. „Wzmocnienie potencjału zdrowia pracowników szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego”, Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.4. Zdrowie na rynku pracy, Poddziałanie 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup pakietów środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji dla 29 pracowników szkoły
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18143000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach