Przetargi.pl
„Dostawa środków ochrony indywidualnej i wyrobów medycznych”

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 04-628 Warszawa, ul. Alpejska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 228 120 440 , fax. 228 126 732
 • Data zamieszczenia: 2022-04-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Alpejska 42
  04-628 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 228 120 440, fax. 228 126 732
  REGON: 83758300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ikard.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa środków ochrony indywidualnej i wyrobów medycznych”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa środków ochrony indywidualnej i wyrobów medycznych. 2. Szczegółowy zakres rzeczowy określony został w dokumentacji przetargpwej.3. Zamawiający dopuscił składanie ofert częściowych, z podziałem na 9 części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach