Przetargi.pl
Dostawa środków ochrony indywidualnej i sprzętu medycznego do produkcji leków cytostatycznych w Centralnej Pracowni Leków Cytostatycznych oraz sprzętu medycznego do podaży leków cytostatycznych w Oddziale Onkologii Klinicznej

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, Dekerta
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7331222, 7331173, , fax. 95 7331222, 7331173
 • Data zamieszczenia: 2019-01-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o.
  Dekerta 1
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 95 7331222, 7331173, , fax. 95 7331222, 7331173
  REGON: 21122838100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.gorzow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków ochrony indywidualnej i sprzętu medycznego do produkcji leków cytostatycznych w Centralnej Pracowni Leków Cytostatycznych oraz sprzętu medycznego do podaży leków cytostatycznych w Oddziale Onkologii Klinicznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W przypadku wyrobów medycznych - Oferowany wyrób medyczny winien być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz aktami wykonawczymi do niej. Przez dokument dopuszczający wyrób medyczny do obrotu rozumie się w szczególności deklarację zgodności CE. W produktach objętych terminem przydatności, dostarczony wyrób musi posiadać minimum 12 miesięczny okres ważności / sterylizacji, licząc od daty dostarczenia towaru do Zamawiającego. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego w terminie max. do 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia złożenia zamówienia przez pracownika Działu Zaopatrzenia. Miejsce dostawy: Magazyn Główny w Szpitalu mieszczący się przy ul. Dekerta 1 w Gorzowie Wlkp., (w godzinach od 08:00 do 13.30 od poniedziałku do piątku). Warunkiem wymaganym jest dostarczenie przedmiotu zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy do w/w miejsca dostawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Na dzień składania ofert Wykonawca przedstawia następujące dokumenty i oświadczenia: 1. Formularz oferty; 2. Formularz cenowy; 3. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania; 4. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie; 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia (o ile ma zastosowanie).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach