Przetargi.pl
Dostawa środków kontrastowych do badań MR i TK

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Diagnostyki Obrazowej ogłasza przetarg

 • Adres: 41200 Sosnowiec, Plac Medyków
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2901600, 3682432 , fax. 322 918 823
 • Data zamieszczenia: 2018-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Diagnostyki Obrazowej
  Plac Medyków 2
  41200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 032 2901600, 3682432, fax. 322 918 823
  REGON: 27371572400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip-slaskie.pl/zdosos
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków kontrastowych do badań MR i TK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet I:– środki kontrastowe do badań MR(do wstrzyknięć dożylnych) Środek kontrastowy do badań MR (do wstrzyknięć dożylnych) paramagnetyczny na bazie gadoliny – niejonowy, niskiego ryzyka wystąpienia nerkopochodnego włóknienia układowego (NSF) – wg. zaleceń KOMISJI DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA ŚRODKÓW KONTRASTOWYCH ESUR-wersja-10.0. Lp./Ilość i opakowanie/J.m. - 1/2 000 flakonów/a 15 ml o zawartości substancji czynnej min. 0,5 mmol/ml LUB ZAMIENNIE 1/2 000 flakonów/a 7,5 ml o zawartości substancji czynnej min. 1,0 mmol/ml Pakiet II:– środki kontrastowe do badań TK(do wstrzyknięć dożylnych) A./ Środek cieniujący dożylny jodowy niejonowy o stężeniu jodu min. 300 mg/ml Lp./Ilość i opakowanie/J.m. - 1/400 flakonów /a 50 ml B./ Środek cieniujący dożylny jodowy niejonowy o stężeniu jodu min. 350 mg/ml 1/420 flakonów/ a 50 ml; 2/ 470 flakonów/a 100 ml
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zezwolenie na obrót produktami leczniczymi zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381, z późn. zm) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.(posiadają aktualne świadectwa rejestracji)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach