Przetargi.pl
Dostawa środków do dezynfekcji dla Milickiego Centrum Medycznego.

Milickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 56-300 Milicz, Grzybowa 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 384 06 52 , fax. 71 384 67 54
 • Data zamieszczenia: 2022-08-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Milickie Centrum Medyczne Sp. z o. o.
  Grzybowa 1
  56-300 Milicz, woj. dolnośląskie
  tel. 71 384 06 52, fax. 71 384 67 54
  REGON: 021370427
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcm-milicz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków do dezynfekcji dla Milickiego Centrum Medycznego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet Nr 1Pakiet Nr 2Pakiet Nr 3Pakiet Nr 4
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach