Przetargi.pl
Dostawa środków dezynfekcyjnych i produktów leczniczych - dogrywka

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Adres: 11-200 Bartoszyce, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 7642625, 7649484 , fax. 89 7642625
 • Data zamieszczenia: 2016-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11 11
  11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 7642625, 7649484, fax. 89 7642625
  REGON: 00030843600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-bartoszyce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków dezynfekcyjnych i produktów leczniczych - dogrywka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów wraz z rozładunkiem do siedziby Zamawiającego określonych co do rodzaju, ilości, postaci i ceny zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Zamawianą partię przedmiotu umowy, Wykonawca dostarczy w terminie wskazanym w ofercie Wykonawcy (do maksymalnie 4 dni roboczych) od dnia otrzymania zamówienia. Przedmiot zamówienia składa się z 2 zadań: Zadanie nr 1 Mycie, dezynfekcja ,pielęgnacja skóry i błon śluzowych; Zadanie nr 2 Produkty do pielęgnacji ciała
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336316008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas realizacji dostawy (dni robocze)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-bartoszyce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach