Przetargi.pl
Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle.

Szpital Specjalistyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 38200 Jasło, ul. Lwowska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 437 500 , fax. 134 468 322
 • Data zamieszczenia: 2019-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny
  ul. Lwowska 22
  38200 Jasło, woj. podkarpackie
  tel. 134 437 500, fax. 134 468 322
  REGON: 37044448600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.jaslo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle: Pakiet 1 - środki dezynfekcyjne do mycia i dezynfekcji narzędzi, powierzchni, Pakiet 2 - środki dezynfekcyjne do dezynfekcji endoskopów i narzędzi, Pakiet 3 - środki dezynfekcyjne do odkażania skóry, błon śluzowych, ran, Pakiet 4 - środki dezynfekcyjne do chirurgicznego i higienicznego mycia i odkażania skóry rąk, krem pielęgnacyjny do rąk, Pakiet 5 - preparaty do do dezynfekcji wyrobów medycznych, rąk i skóry, Pakiet 6 - preparaty do mycia i dezynfekcji narzędzi lekarskich, powierzchni wyrobów medycznych, Pakiet 7 - środki do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, powierzchni i narzędzi, chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk, Pakiet 8 - preparaty do dezynfekcji ran, skóry i błon śluzowych, powierzchni, Pakiet 9 - preparaty do dezynfekcji maszynowej, Pakiet 10 - preparaty do dezynfekcji powierzchni, powietrza, Pakiet 11 - preparat do dezynfekcji pomieszczeń za pomocą urządzenia Nocospray, Pakiet 12 - preparaty do automatycznej dezynfekcji maceratorów, Pakiet 13 – preparat do pielęgnacji ran, zgodnie z Załącznikiem nr 2 formularz ofertowy i Załącznikiem nr 1 formularz cenowy o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany Formularz cenowy - wzór druku formularza stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wypełniony i podpisany Formularz oferty - wzór druku formularza stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Wypełnione i podpisane oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1 SIWZ. 4. Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy Upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 6. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 6.2. SIWZ (jeśli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach