Przetargi.pl
Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 63-600 Kępno, ul. Szpitalna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 827 300 , fax. 627 827 401
 • Data zamieszczenia: 2019-09-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Szpitalna 7
  63-600 Kępno, woj. wielkopolskie
  tel. 627 827 300, fax. 627 827 401
  REGON: 30854800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpital.kepno.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie. 2) Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a – Arkusz cenowy oraz wzór umowy. 3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualne dokumenty potwierdzające, że preparaty do dezynfekcji narzędzi i powierzchni przeznaczone do zastosowania w obszarze medycznym, mają badania mikrobiologiczne odpowiadające Normom Europejskim dotyczącym obszaru medycznego (normy, badania co najmniej II fazy/ lub / i Normom Polskim dotyczącym obszaru medycznego / normy, badania co najmniej II fazy), bądź skuteczność preparatu potwierdzona była przez wykonane badania mikrobiologiczne w uznanych opiniotwórczych laboratoriach z terenu Unii Europejskiej np. DGHM/VAH DVV, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH lub metodami zaakceptowanymi przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 4) Wraz z pierwszą dostawą, Wykonawca dostarczy aktualne, przygotowane wg. aktualnych przepisów prawa , karty charakterystyki asortymentu w języku polskim w formie papierowej i na nośniku elektronicznym (dotyczy: preparatów zarejestrowanych jako wyrób medyczny, produkt biobójczy), 5) Zamawiający wymaga, aby: a) wszystkie oferowane produkty posiadały dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, b) wszystkie wyroby zakwalifikowane, jako wyroby medyczne posiadały aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr.107 poz. 679 ze zmianami), c) wszystkie środki dezynfekcyjne zakwalifikowane do grupy produktów biobójczych zgodnie z ustawą z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 252 z póz. zm.) posiadały pozwolenie na wprowadzenie do obrotu lub odpowiedni wpis do rejestru produktów biobójczych, d) wszystkie wyroby zakwalifikowane, jako produkty lecznicze posiadały aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i charakterystyki oferowanego produktu leczniczego zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 r. prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 z póz. zm.) e) wszystkie wyroby zakwalifikowane do grupy kosmetyków zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE/ Nr.1223/2009 z dnia 30.11.2009 r. 6) Przedmiot zamówienia obejmuje również przeprowadzenie szkoleń tematycznych dla personelu Zamawiającego, zgodnie z potrzebami. Szkolenia maja być przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. 7) Dostawy będą poprzedzone zamówieniem ilościowo – asortymentowym ze strony Zamawiającego telefonicznie lub w formie pisemnej drogą elektroniczną lub faksem. 8) Termin przydatności do używania zamawianego asortymentu na okres wskazany przez producenta, jednakże nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy. 9) Zamawiający wymaga, aby dostawy były realizowane w terminie 3 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia ilościowo – asortymentowego, za wyjątkiem zamówień realizowanych w trybie ‘Cito”, tj. w ciągu 24 godzin od przyjęcia zamówienia. 10) Wykonawca dostarczał będzie zamówiony asortyment transportem własnym, na własny koszt i ryzyko. 11) Przyjęcie dostaw przez Zamawiającego będzie odbywać się w Aptece Szpitalnej w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w informacja musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winna być złożona przez każdego z nich odrębnie).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach