Przetargi.pl
Dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 35-005 Rzeszów, ul. Fredry
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 509 047 , fax. 178 538 394
 • Data zamieszczenia: 2019-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 SP ZOZ
  ul. Fredry 9
  35-005 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 509 047, fax. 178 538 394
  REGON: 69068500600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz2.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa środków dezynfekcyjnych. 11.4) 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie przez okres 24 miesięcy. Szczegółowy wykaz produktów stanowiących przedmiot zamówienia i ich wielkość zawiera Załącznik Nr 1 – Pakiet Nr 1, Załącznik Nr 2 – Pakiet Nr 2, Załącznik Nr 3 – Pakiet Nr 3, Załącznik Nr 4 – Pakiet Nr 4 oraz Załącznik Nr 5 – Pakiet Nr 5 do SIWZ pn. „Formularz asortymentowo-cenowy”. 11.5) 2. Wykaz przedmiotu zamówienia zawarty w Załączniku Nr 1, Załączniku Nr 2, Załączniku Nr 3, Załączniku Nr 4 i w Załączniku Nr 5 do SIWZ stanowi integralną część niniejszej specyfikacji. Obowiązuje pełny asortyment wymieniony w Załączniku Nr 1, Załączniku Nr 2, Załączniku Nr 3, Załączniku Nr 4 i w Załączniku Nr 5 do SIWZ. Brak jednego asortyment z któregokolwiek załącznika spowoduje odrzucenie oferty. 11.6) 3. Zamówienie zostało podzielone na pięć pakietów - Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4 i Załącznik Nr 5, w ramach których można składać oferty oddzielnie na każdy pakiet. 11.7) 11.8) Oferent przystępując do postępowania musi zaoferować pełen asortyment środków dezynfekcyjnych wykazanych w poszczególnym pakiecie. 11.9) 11.10) UWAGA: 11.11) Zamawiający nie dopuszcza wydzielania pojedynczych pozycji z pakietu w celu tworzenia nowych odrębnych pakietów. 11.12) Wszelkie zapytania dotyczące tej materii Zamawiający pozostawi bez odpowiedzi. 11.13) 11.14) 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości wykazanych środków dezynfekcyjnych w poszczególnych pakietach w okresie realizacji zamówienia, stosownie do rzeczywistych potrzeb. 11.15) 5. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane i podlegają odrzuceniu. 11.16) 6. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone Podwykonawcy. 11.17) 7. W ramach oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wymagania od Wykonawcy bezpłatnego dostarczenia próbek przedmiotu zamówienia dla przetestowania. 11.18) 8. Dostawa środków dezynfekcyjnych na koszt i ryzyko Wykonawcy odbywać się będzie do Magazynu Głównego (poziom -1) w Przychodni Specjalistycznej Centrum Diagnostyczne Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie, 35-005 Rzeszów, ul. Fredry 9 lub do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w zamówieniu – na podstawie częściowych zamówień składanych przez Zamawiającego wg ilość i rodzaju asortymentu. Zamówienia będą składane przez Zamawiającego telefonicznie, faxem lub drogą elektroniczną. 11.19) 9. Dostawy sukcesywne, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Termin realizacji zamówienia od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego będzie stanowił kryterium oceny oferty (kryterium czas dostawy zgodnie z Roz. XVI SIWZ). Czas dostawy określa Oferent w formularzu ofertowym. 11.20) 10. Wykonawca dostarcza przedmiot zamówienia wraz z aktualnymi atestami lub innym dokumentem potwierdzającym, że materiały te można stosować w służbie zdrowia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 25 a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy; 2) Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik Nr 1 i/lub Załącznik Nr 2 i/lub Załącznik Nr 3 i/lub Załącznik Nr 4 i/lub Załącznik Nr 5 do SIWZ, który stanowi jej integralną część – Pakiet Nr 1 i/lub Pakiet Nr 2 i/lub Pakiet Nr 3 i/lub Pakiet Nr 4 i/lub Pakiet Nr 5; 3) Oświadczenie Oferenta o posiadaniu certyfikatów i atestów stosownie do oferowanych artykułów, materiałów, jeżeli takowe są wymagane, lub innym dokumentem potwierdzający, że materiały te można stosować w służbie zdrowia. W przypadku, gdy atesty nie są wymagane należy załączyć oświadczenie Oferenta, iż atest ewentualnie certyfikat nie jest wymagany z zaznaczeniem, na jakiej podstawie prawnej; 4) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączone jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie (jeżeli dotyczy); 5) Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom - Załącznik do SIWZ; 6) Zobowiązanie innych podmiotów od oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy) - Załącznik do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach