Przetargi.pl
Dostawa środków dezynfekcyjnych

Szpital Lipno sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 87-600 Lipno, ul. Nieszawska 6
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 2880414 , fax. 54 2880280
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Lipno sp. z o. o.
  ul. Nieszawska 6 6
  87-600 Lipno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 2880414, fax. 54 2880280
  REGON: 34057205500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitallipno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków dezynfekcyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych na potrzeby Szpitala Lipno Sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wykaz asortymentowo - ilościowy, stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji - formularz oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336316008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: PAKIET 1 - 400,00 PLN PAKIET 2 - 500,00 PLN PAKIET 3 - 200,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitallipnp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach