Przetargi.pl
DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi ogłasza przetarg

 • Adres: 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 4427314, 4427311, , fax. 614 422 152
 • Data zamieszczenia: 2019-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi
  ul. Poznańska 30
  64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
  tel. 061 4427314, 4427311, , fax. 614 422 152
  REGON: 63982000400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-nowytomysl.pl/przetargi
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych dla Zamawiającego zgodnie z asortymentem przedstawionym w Załączniku „1A” do SIWZ – Formularzu asortymentowo– cenowym. W załączniku 1A do SIWZ zawarty został szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Oferowany przez Wykonawcę towar musi posiadać: - w przypadku wyrobów medycznych: wymagane przepisami prawa świadectwa rejestracyjne zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019r. poz. 175 ze zm.) tj. Deklarację Zgodności CE lub certyfikat CE lub Zgłoszenie do Rejestru Wyrobu Medycznego; - w przypadku wyrobów biobójczych: Decyzję Ministra Zdrowia – pozwolenie na obrót produktem biobójczym; - w przypadku wyrobów leczniczych: wymagane przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne właściwe pozwolenie Zdrowia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego i stosowania na terenie Polski ( tj. Decyzję Ministra Zdrowia), - w przypadku produktów kosmetycznych: dokument potwierdzający wprowadzenie do obrotu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z 30 listopada 2009r. tj. notyfikacja w systemie: Cosmetic Products Notification Portal - w przypadku produktów przeznaczonych do stosowania u noworodków i niemowląt: wymagane badania kliniczne np. Instytut Matki i Dziecka, dopuszczające do stosowania preparatu na skórze noworodków i niemowląt. - być zgodny z normami (w zależności od produktu): o NF S94-402-1 (Maj 2004) o PN-EN 13704 o PN-EN 16615 o PN-EN 14937 o PN-EN 14885 o PN-EN 14476 - w dniu dostawy do Zamawiającego posiadać nie krótszą niż 6 miesięczną datę przydatności do użytku. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia: • Realizacja dostaw przedmiotu zamówienia odbywać się będzie każdorazowo na podstawie zamówień wysyłanych e-mailem, faksem lub zgłaszanych telefonicznie określających rodzaj oraz ilość zamawianego towaru w ciągu max. 96 godzin od złożonego zamówienia. • Dostawy odbywać się będą w godzinach od 7:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku do magazynu apteki szpitalnej w Nowym Tomyślu przy ul. Sienkiewicza 3. • Ilości podane w załączniku 1A (Formularzu asortymentowo-cenowym) są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany (zmniejszenia lub zwiększenia) ilości poszczególnych pozycji asortymentu oferowanego w ramach wartości umowy w zależności od potrzeb, przy zachowaniu niezmienionych cen poszczególnych produktów zamówienia. • Zamawiający zastrzega możliwość skorzystanie z prawa opcji – zwiększenie ilości poszczególnych pozycji asortymentowych do 20 % zamówienia podstawowego – z tego tytułu umowa może zostać zwiększona o 20% zamówienia podstawowego. • Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki dostarczenia towaru nieodpowiedniej jakości. • Wystawiana faktura zawierać winna numer umowy (SPZOZ_NT/ZP.…19) na podstawie której została wystawiona. • W przypadku Pakietu nr 2 Zamawiający wymaga użyczenia w ramach ceny ofertowej ok. 10 szt. dozowników automatycznych (w terminie do 14 dni od podpisania umowy) oraz wymiany uszkodzonych dozowników manualnych • W przypadku Pakietu nr 4 Zamawiający wymaga zaoferowania produktów kompatybilnych z posiadanym systemem baterii bezdotykowych MISCEA CLASIC. • Informacja dodatkowa: Pakiet nr 2: W posiadaniu Zamawiającego znajduje się system dozowania Sterisol. W związku z powyższym, w przypadku zaoferowania preparatów myjących, odkażających i pielęgnujących do higieny rąk, Zamawiający wymaga zaoferowania preparatów pochodzących od jednego producenta, w opakowaniach dostosowanych odpowiednio do posiadanego przez Zamawiającego systemu dozowania oraz posiadających opinię producenta dozowników potwierdzającą, że ww. opakowania są dostosowane do ww. systemu dozowania. Karty charakterystyki oraz ulotki informacyjne producenta zaoferowanych środków Wykonawca winien również przesłać wraz z pierwszą dostawą w formie załącznika na nośniku elektronicznym (np. płyta CD) oraz w wersji papierowej. Dane umieszczone na nośniku elektronicznym powinny być opisane nazwą zaoferowanego środka, którego dotyczą. Szczegółowe wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wypełniony i podpisany formularz „OFERTA”, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: cenę ofertową brutto, oferowany termin realizacji dostaw częściowych, oferowany termin płatności, oświadczenia Wykonawcy wraz z informacją o części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcy; b) Wypełniony Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy (wg wzoru stanowiącego załącznik 1A do SIWZ) dla części /Pakietu objętego ofertą Wykonawcy. c) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo, e) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (na zasadach określonych w art. 23 Ustawy Pzp). W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa wszystkich stron, które powinno dokładnie określać zakres umocowania. d) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy (wg wzoru: Załącznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. e) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1, tj. że na dzień składania ofert wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania – (wg wzoru: Zał. nr 2 do SIWZ);

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach