Przetargi.pl
Dostawa środków czystości do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków. Znak postępowania: ZP-41/WZZ/2014

Wrocławski Zespół Żłobków ogłasza przetarg

 • Adres: 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 15
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 358 46 46 , fax. 71 358 46 47
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławski Zespół Żłobków
  ul. Fabryczna 15 15
  53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 358 46 46, fax. 71 358 46 47
  REGON: 02154505100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzz.wroc.pl /www.bip.wzz.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków czystości do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków. Znak postępowania: ZP-41/WZZ/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa środków czystości do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków. Sukcesywne dostawy środków czystości odbywać się będą do następujących obiektów WZŻ: 1)Żłobek nr 1 - ul. Lwowska 20, Wrocław, 2) Żłobek nr 2 - ul. Zemska 33, Wrocław, 3) Żłobek nr 3 - ul. Białowieska 27, Wrocław, 4) Żłobek nr 4- ul. Kłodnicka 25, Wrocław, 5) Żłobek nr 5- ul. Dokerska 5, Wrocław, 6) Żłobek nr 6 - ul. Krowia 1, Wrocław, 7) Żłobek nr 7 - ul. Drukarska 9, Wrocław, 8) Żłobek nr 8 - ul. Sądowa 6, Wrocław, 9) Żłobek nr 9 - ul. Wrońskiego 13d, Wrocław, 10) Żłobek nr 10 - ul. H. Brodatego 17, Wrocław, 11) Żłobek nr 11- ul. Hubska 39, Wrocław, 12) Żłobek nr 12 - ul. Jugosłowiańska 85a, Wrocław, 13) Żłobek nr 13 - ul. Wieczysta 107, Wrocław, 14) Żłobek nr 14 - ul. Mulicka 4c, Wrocław, 15) Żłobek nr 15- ul. Łukowa 37, Wrocław, 16) Administracja - ul. Fabryczna 15, Wrocław, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w: - Formularzu asortymentowo-cenowym - załącznik nr 2 do SIWZ, - Projekcie umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 398300009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:800,00 zł ( osiemset złotych) w formie zgodniej z art. 45 ust. 6 ustawy PZP, tj.: a)w pieniądzu; b)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)w gwarancjach bankowych; d)w gwarancjach ubezpieczeniowych; e)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 2. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, wadium należy wnieść przelewem na konto w Banku PKO BP nr 69 1020 5226 0000 6402 0416 7797 z dopiskiem -ZP-41/WZZ/2014 Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał tak przelew przed upływem składnia ofert. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty ustawową formą wadium zostanie wykluczony z postępowania z mocy art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą (art. 24 ust. 4). 3. W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, poręczeń, oryginał dokumentu należy złożyć nie później niż przed upływem terminu składania ofert w Sekretariacie WZŻ. Kopię dokumentu, należy dołączyć do oferty, za wyjątkiem pkt. 4. 4. Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą przekaże za pośrednictwem kuriera lub innej osoby, winien kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty, natomiast oryginał umieścić w oznaczonej kopercie oryginał dowodu wniesienia wadium. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zastrzeżeniem pkt. 12. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem pkt. 10. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. UWAGA: W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument ten winien zawierać klauzulę gwarancji zapłaty wymaganej kwoty wadium po zaistnieniu niżej wymienionych w pkt 11 i 12 okoliczności. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z punktem 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 10. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, na wniosek tego Wykonawcy, zaliczane jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: a)odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wzz.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach