Przetargi.pl
Dostawa środków czystości

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej ogłasza przetarg

 • Adres: 19-321 Nowa Wieś Ełcka, ul. Lipowa 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 6197770, 6197779 , fax. 087 6197490
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej
  ul. Lipowa 1 1
  19-321 Nowa Wieś Ełcka, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 6197770, 6197779, fax. 087 6197490
  REGON: 00030468000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsnwe.fantex.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Dom Pomocy Społecznej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków czystości
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej. Przedmiot zamówienia obejmuje 84 pozycji ujętych w specyfikacji asortymentowo - cenowej przedmiotu zamówienia stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 398000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas reakcji na usunięcie usterki w systemach dozowania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpsnwe.fantex.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach