Przetargi.pl
DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 28-100 Busko-Zdrój, ul. F. Rzewuskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3124831 , fax. 41 3784154
 • Data zamieszczenia: 2019-06-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna
  ul. F. Rzewuskiego 1
  28-100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3124831, fax. 41 3784154
  REGON: 28816500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.realnet.pl/uzdrowiskobusko/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Akcyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów chemii gospodarczej (środków czystości dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce) dla potrzeb Zamawiającego, w asortymencie i ilościach określonych szczegółowo w załączniku nr 2 do siwz przez okres 24 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39800000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby posiadają dopuszczenie do obrotu i do używania – zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U.2019.175, 447, 534), posiadają nazwę producenta, kod producenta, deklarację zgodności i certyfikat CE. Zaoferowane produkty muszą posiadać: a) właściwe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie Polski, wydane przez uprawniony organ, b) dla wyrobów medycznych (obrót i użytkowanie) – certyfikat CE, deklaracja zgodności lub wpis do rejestru wyrobów medycznych w zależności od klasyfikacji określonej w ustawie o wyrobach medycznych - jeśli jest wymagane, c) pozwolenie na wprowadzenie do obrotu lub wpis do rejestru produktów biobójczych – dla preparatów rejestrowanych jako produkty biobójcze – jeśli jest wymagane, d) dla produktów kwalifikowanych jako wyroby kosmetyczne – potwierdzenie przyjęcia formularza przekazania danych do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach wprowadzonych do obrotu na terenie RP – jeśli jest wymagane, e) dla preparatów posiadających w swoim składzie substancje niebezpieczne – karta charakterystyki substancji niebezpiecznej – jeśli jest wymagane f) karty charakterystyki oferowanych wyrobów zawierające dokładny opis oferowanego produktu, z którego wynikać będzie spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego – dla wszystkich zaoferowanych produktów, g) atest PZH lub inny równoważny dokument, który wskazuje, że zaoferowany produkt podczas stosowania zgodnie z zaleceniami producenta nie wpływa negatywnie na zdrowie i środowisko – jeśli jest wymagane;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony Formularz Ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ; 2) pełnomocnictwo dla osoby / osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusz); 3) pełnomocnictwo ustanawiającego Pełnomocnika – gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego – w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest Pełnomocnik; 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach