Przetargi.pl
Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych dla Szpitala Powiatowego im. Prałata J.Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

Szpital Powiatowy im. Prałata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich ogłasza przetarg

 • Adres: 47100 Strzelce Opolskie, ul. Opolska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4613291-5 , fax. 774 612 763
 • Data zamieszczenia: 2018-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy im. Prałata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich
  ul. Opolska
  47100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie
  tel. 77 4613291-5, fax. 774 612 763
  REGON: 31158500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.strzelce-op.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spzoz

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych dla Szpitala Powiatowego im. Prałata J.Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych do Apteki szpitalnej. Zamawiający porządkuje przedmiot zamówienia na 13 pakietów, wg rodzaju i przeznaczenia środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych; 1. Środki do mycia i dezynfekcji skóry i śluzówek. 2. Kosmetyki. 3. Środki do mycia i dezynfekcji rąk. 4. Gaziki do dezynfekcji skóry przed iniekcjami. 5. Środki myjąco-dezynfekcyjne do powierzchni. 6. Środki do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. 7. Czyściwa do dezynfekcji powierzchni. 8. Środki do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych. 9. Środki do pielęgnacji urządzeń i sprzętu. 10. Środki dezynfekcyjne do urządzeń gastronomicznych i powierzchni kuchni szpitalnej oraz do rąk pracowników kuchni. 11. Środki myjące i dezynfekcyjne do myjni endoskopowej. 12. Środki myjące i dezynfekcyjne do bronchoskopu. 13. Środki do dezynfekcji pomieszczeń za pomocą suchej mgły. Zamawiający dopuszcza do składania ofert częściowych odpowiednio do podziału na pakiety. Szczegółowa specyfikacja produktów, określająca ich rodzaje i ilości, obliczone wg zużycia w ostatnich 12-u miesiącach, a także wymagania jakościowe, znajduje się w Formularzu Cenowym (Zał. nr 2 do niniejszych SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dodatkowo Wykonawca powinien przedłożyć: 1. Wypełniony Druk ofertowy ( Zał. nr 1) 2. Wypełniony Formularz cenowy ( Zał. nr 2) 3. Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy. 4. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji (składane w terminie trzech dni od publikacji przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach