Przetargi.pl
Dostawa środka pianotwórczego oraz środków chemicznych

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 6215000 , fax. 32 6215115
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
  ul. Wita Stwosza 36 36
  40-042 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 6215000, fax. 32 6215115
  REGON: 00017357400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: katowice.kwpsp.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środka pianotwórczego oraz środków chemicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa syntetycznego środka pianotwórczego do działań gaśniczych dla PSP w ilości 29000 kg Wymagania: zalecane stężenie stosowania z wodą gaśniczą 3% obj. ,środek do zwalczania pożarów z grup A i B, temperatura stosowania minimum -10°C, skuteczność gaśnicza wg PN-EN 1568-1,PN-EN 1568-2. Dostawa do zbiorników posiadanych przez zamawiającego o pojemności 1m? typu kontener lub większych. Dostawa dla KW PSP Katowice w ilości 13800 kg, dla KM PSP Gliwice (JRG Knurów) - 11000 kg, dla KP PSP Pszczyna -4200 kg. Minimalny okres użytkowania środka 5 lat. Oferowany produkt musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP). Zamawiający wymaga aby Wykonawca na własny koszt dokonał badania skuteczności gaśniczej piany ciężkiej w małej skali wariant z wodą wodociągową - testy (gaszenie n-heptanu), parametry piany i ocena przydatności dostarczonego produktu. Procedura pobrania próbek do badania została opisania w załączniku nr 9 do siwz . Środek gaśniczy musi być wyprodukowane w 2015 roku. 2). Dostawa sorbentu sypkiego mineralnego, niepalnego i nietoksycznego w ilości 10900 kg w opakowaniach jednostkowych 20 kg. do stosowania na powierzchnie suche, do usuwania substancji ropopochodnych, granulacja 02,mm - 0,9mm. Chłonność min. 100% wagowych. Bezpłatny odbiór zużytego sorbentu. Całość dostawy do siedziby Zamawiającego. Minimalny okres użytkowania środka 5 lat. Oferowany produkt musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP). 3). Dostawa sorbentu sypkiego do działań ekologicznych w ilości 2000 kg w opakowaniach jednostkowych 20 kg przeznaczony tylko do usuwania substancji ropopochodnych, olejów oraz ciekłych tłuszczy do stosowania na powierzchnie stałe - mokre, nie może chłonąć wody podczas jego stosowania. Granulacja 0,1 mm do 5 mm. Chłonność min 60%. Bezpłatny odbiór zużytego sorbentu. Całość dostawy do siedziby Zamawiającego. Minimalny okres użytkowania środka 5 lat. Oferowany produkt musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP). 4). Dostawa dyspergentu płynnego - preparat do usuwania (zmywania) zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi, penetrujący powierzchnie skażone w ilości 3000 litrów opakowania jednostkowe 30 l. Środek niepalny, nietoksyczny i nieżrący. PH środka od 6,8 do max 7,2. Dyspergent musi być gotowy do użycia w stężeniu roboczym tzn. bez potrzeby rozcieńczania z wodą. Całość dostawy do siedziby Zamawiającego. Minimalny okres użytkowania środka 5 lat
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 249512203
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: dla części A 3.500 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100), dla części B 2.100 zł (słownie dwa tysiące sto złotych 00/100) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść w terminie do dnia 27.07.2015r do godz. 09:00. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP O/O Katowice 38 1010 1212 0050 1813 9120 0000 - poręczeniach bankowych, lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.katowice.kwpsp.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach