Przetargi.pl
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej we Frygnowie

Gmina Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie ogłasza przetarg

 • Adres: 14-107 Gierzwałd, Gierzwałd
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 642 69 00, , fax. 89 642 69 21
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
  Gierzwałd 33
  14-107 Gierzwałd, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 642 69 00, , fax. 89 642 69 21
  REGON: 51074323200000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej we Frygnowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2019) średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej we Frygnowie. 2. Zamówienie będzie realizowane w części przy udziale środków finansowych dotacji celowej pochodzących ze źródeł zewnętrznych. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania w przypadku nieotrzymania środków dotacji celowej na realizację zamówienia. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ. 5. Pozostałe postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawarte są w SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiący Załącznik nr 5. 6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Pzp oraz spełnia wymagania stawiane w SIWZ. 7. Odbiór przedmiotu zamówienia dokonany zostanie na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego, w obecności przedstawicieli ston.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach