Przetargi.pl
Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Pełkińskiej

Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Pełkińskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 37-511 Wólka Pełkińska, Wólka Pełkińska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 781072357, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-09-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Pełkińskiej
  Wólka Pełkińska 138A
  37-511 Wólka Pełkińska, woj. podkarpackie
  tel. 781072357, , fax. -
  REGON: 180189360
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Stowarzyszenie zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez zawarcie umowy o udzielenie dotacji

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Pełkińskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Pełkińskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania zawiera załącznik do niniejszej SIWZ. Wraz z ofertą należy dołączyć uzupełniony załącznik nr 1A do SIWZ „Minimalne wymagania techniczne oferowanego sprzętu”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. Na ofertę składają się: a) formularz oferty – musi być złożony w oryginale w formie pisemnej, stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wraz z sumarycznym kosztem obliczonym dla warunków zamówienia i zawierającym dane ofertowe opisane w niniejszej Specyfikacji z deklaracją o związaniu tą ofertą przez wymagany okres 30 dni od upływu terminu na składanie ofert (Wzór formularza ofertowego stanowi zał. nr 1 do SIWZ). W formularzu oferty należy wypełnić specyfikację techniczną, uzupełnioną zgodnie z instrukcją podaną przez Zamawiającego, umożliwiającą Zamawiającemu potwierdzenie spełniania wymagań minimalnych metodą „spełnia / nie spełnia”, b) uzupełniony załącznik nr 1A do SIWZ „Minimalne wymagania techniczne oferowanego sprzętu”, c) oświadczenie/a na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp, o braku podstaw do wykluczenia zawarte w formularzu ofertowym musi być złożone w oryginale w formie pisemnej, d) oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ zawarte w formularzu ofertowym musi być złożone w oryginale w formie pisemnej, e) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy) musi być złożone oryginale w formie pisemnej lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, f) pełnomocnictwom jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) musi być złożone w oryginale w formie pisemnej, dokumenty z których wynika umocowanie do podpisania oferty z zastrzeżeniem pełnomocnictwa i ust. 4 muszą być złożone oryginale w formie pisemnej lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach