Przetargi.pl
Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Wełtyń.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wełtyniu ogłasza przetarg

 • Adres: 74-100 Gryfino, Gryfińska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 695310815, 694402389
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Wełtyniu
  Gryfińska b/n
  74-100 Gryfino, woj. zachodniopomorskie
  tel. 695310815, 694402389
  REGON: 320105820
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gryfino.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Wełtyń.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wełtyniu. 2. Wymagania ogólne: 1) Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania: a) Polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r., „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 128, ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. b) Pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 ze zm.). c) Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 594) d) Pojazd musi spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN1846-1 oraz PN-EN1846-2. 2) Pojazd musi być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, nie posiadający wad fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych wykonawczych) ani wad prawnych. Pojazd musi spełniać wymagania dla klasy średniej M (wg PN-EN 1846-1 lub równoważnej). 3) Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 16000 kg. 4) Podwozie pojazdu spełnia następujące warunki: - silnikiem o zapłonie samoczynnym o mocy minimum 200 kW (moc silnika stanowi podkryterium oceny ofert), -silnik spełnia wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami min. EURO 6, -skrzynia biegów - manualna lub automatyczna o maksymalnym przełożeniu – 6 biegów do przodu +plus wsteczny (rodzaj skrzyni biegów stanowi podkryterium oceny ofert). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz oferty zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) odpowiednie pełnomocnictwa, tylko w sytuacjach określonych w SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej. Ww. pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców). Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach