Przetargi.pl
Dostawa sprzętu w ramach projektu „INWESTUJEMY W ZAWODOWCÓW”

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ogłasza przetarg

 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, Ul. Roosevelta
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447323832 , fax. 7323833
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
  Ul. Roosevelta 1
  97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
  tel. 447323832, fax. 7323833
  REGON: 59218698300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zsp1piotrkow.wikom.pl/?url=przetargi/25,zamowienia-publiczne.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu w ramach projektu „INWESTUJEMY W ZAWODOWCÓW”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa – do siedziby Zamawiającego – sprzętu komputerowego, multimedialnego i narzędzi instalatorskich oraz szkolenie w wymiarze 4 godzin dla 8 nauczyciel w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu, w ramach projektu „INWESTUJEMY W ZAWODOWCÓW” (umowa nr RPLD.11.03.01-10-0022/17) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na dostarczony sprzęt i wyposażenie odpowiednio do wymagań określonych przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 3. Zamawiający oświadcza, że środki wydatkowane na usługi kształcenia zawodowego oraz dostawę towarów w projekcie „INWESTUJEMY W ZAWODOWCÓW” (umowa nr RPLD.11.03.01-10-0022/17-00), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, pochodzą w co najmniej 70% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz ściśle związane są z usługami kształcenia zawodowego. 4. Ilekroć w niniejszej SIWZ wraz z załącznikami jest mowa o materiałach lub wyrobach z podaniem znaków towarowych, patentów, nazw własnych, pochodzenia oraz odniesienia do norm to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Oznaczenia te służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty. Zamawiający podkreśla, iż zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp ciężar udowodnienia, że oferowany przedmiot zamówienia jest równoważny w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ wraz z załącznikami spoczywa na składającym ofertę. Zamawiający za produkt równoważny będzie uznawał towar o nie gorszych parametrach technicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30211000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: 3 500,00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset, 00/100), 2. Wadium może być wniesione w: 2.1. pieniądzu; 2.2. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych; 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Getin Banku nr rachunku: 03 1560 0013 2324 6025 6000 0003, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu ZP/ZSP1/IWZ/2019/2”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 5.1. pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 5.2. innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach