Przetargi.pl
Dostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach realizacji projektu pn. „e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego.

Starostwo Powiatowe w Sandomierzu ogłasza przetarg

 • Adres: 27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 156 441 010 , fax. 158 322 829
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
  ul. Mickiewicza 34
  27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie
  tel. 156 441 010, fax. 158 322 829
  REGON: 83041373900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiat.sandomierz.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach realizacji projektu pn. „e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu partnerskiego pn. „e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego‘’. Celem zamówienia jest wykonania niezbędnej modernizacji sprzętu IT do realizacji zadań związanych z digitalizacją i obsługą zasobów geodezyjnych oraz ich udostępnienia w ramach e-usług. Dostawy obejmą m.in. takie urządzenia jak macierze dyskowe , skanery , urządzenia wielofunkcyjne , stacje robocze , osprzęt sieciowy oraz niezbędne oprogramowanie opisane w Załączniku 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30233000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 6 000 zł (słownie złotych: sześć tysięcy). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz.359 ). 3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: 74 9429 0004 2001 0013 2251 0024 (w tytule przelewu należy wpisać sygnaturę postępowania: ZP.042.1.9.2018) 4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania rachunku Zamawiającego. 5.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Starostwo Powiatowe ul. Adama Mickiewicza 34 27-600 Sandomierz , dziennik podawczy lub dołączyć do oferty. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą. 6.Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 27.08.2019 roku do godz. 12:00. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną