Przetargi.pl
Dostawa sprzętu specjalistycznego do Straży Miejskiej Miasta Krakowa przeznaczonego do kontroli środowiskowej

Straż Miejska Miasta Krakowa ogłasza przetarg

 • Adres: 31416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 68 82 154 , fax. 12 68 82 292
 • Data zamieszczenia: 2018-07-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Straż Miejska Miasta Krakowa
  ul. Dobrego Pasterza 116
  31416 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 68 82 154, fax. 12 68 82 292
  REGON: 35000739900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.krakow.pl/ST

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu specjalistycznego do Straży Miejskiej Miasta Krakowa przeznaczonego do kontroli środowiskowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 Zestaw monitora pyłu zawieszonego w powietrzu wraz z walizkowym zestawem do pomiarów środowiskowych – 1 sztuka - CPV 38400000-9 Część 2 Kamera termowizyjna o rozdzielczości 464 x 348 z obiektywami 24º&14º&42º& wraz z oprogramowaniem – 1 sztuka - CPV 38651600-9. Część 3 Bezzałogowy latający, wielozadaniowy zestaw rozpoznawczy z odpowiednim wyposażeniem (kamery, czujniki) wraz z dedykowanym oprogramowaniem i goglami oraz wdrożeniem w zakresie obsługi dla 6 strażników – operatorów „drona” do identyfikacji wizualnej obiektów emitujących dym w terenie zurbanizowanym - 1 sztuka CPV- 35613000-4; CPV-80510000-2 Część 4 Przenośny detektor wielogazowy - 1 sztuka, z funkcją odczytu 4 gazów: siarkowodór (H2S), tlenek azotu (NO), tlenek węgla (CO), lotne związki organiczne (PID), w tym ładowarki - 1 szt. plus 1 szt. zapasowa. CPV 38433200-1 Część 5 Sprzęt komputerowy w postaci zestawu przenośnego laptopa wraz modemem do internetu LTE / 4G - 1 sztuka. CPV 30213100-6 Część 6 Przetwornica 1kW 1000 W / 3000 VA - 1 sztuka. CPV 31717720-0 Część 7 Przenośna kamera cyfrowa – 1 szt., wykorzystywana do nagrań w celach poglądowych i szkoleniowych, umożliwiająca nagrywanie filmów oraz ich odtwarzanie za pomocą wbudowanego projektora CPV 38651600-9 Część 8 Zestaw multimetru cyfrowego HQ30D, elektroda LDO, do pomiarów w terenie, 5 m – 1 sztuka CPV -38414000-0; 38932000-7 Część 9 Miernik wilgotności drzewa wersja wzorcowana w OUM z walizką CPV 38132000-7 Część 10 Lornetka CPV 38631000-7
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38400000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi metodą spełnia / nie spełnia na podstawie załączonego do oferty oświadczenia Wykonawcy, potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wzór karty gwarancyjnej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach