Przetargi.pl
DOSTAWA SPRZĘTU SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ

12 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Okólna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 43 35 40, , fax. 261 43 36 60
 • Data zamieszczenia: 2019-09-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Okólna 37
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 261 43 35 40, , fax. 261 43 36 60
  REGON: 34090172500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: 12wog@ron.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojskowa Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SPRZĘTU SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu służby żywnościowej wraz z montażem, jednorazowym przeszkoleniem, rozładunkiem, wniesieniem i ustawieniem we wskazanym miejscu oraz rozruchem technicznym i technologicznym. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia podzielony został na 5 części: 1.1 DOSTAWA KOTŁÓW WARZELNYCH ELEKTRYCZNYCH Lp. Przedmiot zamówienia ID JM Ilość Miejsce dostawy i montażu przedmiotu zamówienia (kompleksy wojskowe) 1. Kocioł warzelny elektryczny 150 litrów 42604 szt. 2 ul. Sobieskiego 36, 87-100 Toruń 2. Kocioł warzelny elektryczny 200 litrów 42604 szt. 2 ul. Sobieskiego 36, 87-100 Toruń 3. Kocioł warzelny elektryczny 300 litrów 42604 szt. 4 ul. Sobieskiego 36, 87-100 Toruń 4. Kocioł warzelny elektryczny 500 litrów 42604 szt. 2 ul. Sobieskiego 36, 87-100 Toruń 1.2. DOSTAWA LADY BEMAROWEJ JEZDNEJ ELEKTRYCZNEJ Lp. Przedmiot zamówienia ID JM Ilość Miejsce dostawy i montażu przedmiotu zamówienia (kompleksy wojskowe) 1. Lada bemarowa jezdna 4 komorowa z pojemnikami GN1/1 42604 szt. 1 ul. Okólna 37, 87-100 Toruń 1.3. DOSTAWA PATELNI ELEKTRYCZNEJ UCHYLNEJ Lp. Przedmiot zamówienia ID JM Ilość Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia (kompleksy wojskowe) 1. Patelnia elektryczna uchylna 0,4m2 42604 szt. 1 ul. Okólna 37, 87-100 Toruń 1.4. DOSTAWA PIECA KONWEKCYJNO-PAROWEGO Lp. Przedmiot zamówienia ID JM Ilość Miejsce dostawy i montażu przedmiotu zamówienia (kompleksy wojskowe) 1. Piec konwekcyjno-parowy 10x GN 1/1 z wyposażeniem i podstawą pod piec 42604 szt. 1 ul. Sobieskiego 36, 87-100 Toruń 1.5. DOSTAWA ZESTAWU KOCIOŁKÓW PRZECHYLNYCH ELEKTRYCZNYCH Lp. Przedmiot zamówienia ID JM Ilość Miejsce dostawy i montażu przedmiotu zamówienia (kompleksy wojskowe) 1. Zestaw 3 kociołków przechylnych elektrycznych 3x30 l. 42604 szt. 2 1x ul. Jacewska 73, 88-100 Inowrocław 1x ul. Dworcowa 56, 88-100 Inowrocław 2. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem: - dostawę; - rozładunek; - wniesienie i ustawienie we wskazanym miejscu - montaż; - jednorazowe przeszkolenie; - rozruch techniczny i technologiczny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39300000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na zamówienie w wysokości: Część 1- 6 900,00 zł; Część 2 - 100,00 zł; Część 3 - 100,00 zł; Część 4 – 900,00 zł; Część 5 - 500,00 zł 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść wyłącznie przelewem na konto NBP 71 1010 1078 0104 3213 9120 2000, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu o numerze referencyjnym P/40/IW/19, Część …..” 5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 4 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być wniesione w postaci elektronicznej, a zatem w postaci dokumentu sporządzonego elektronicznie i podpisanego kwalifikowanym podpisem Gwaranta. 7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 8. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, z jej treści nie może wynikać konieczność przekazania żądania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego. Niedopuszczalny jest również zapis żądający potwierdzenia przez notariusza lub bank, że podpisy na żądaniu do zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do reprezentacji Zamawiającego. 9. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W zakresie potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego (art. 25.1.2.) oferta musi zawierać: - kartę charakterystyki produktu oferowanego zawierającą parametry techniczne i wymagania co do montażu (w języku polskim) wraz z czytelnym zdjęciem przedstawiającym oferowany produkt celem oceny zgodności z opisem przedmiotu zamówienia;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach