Przetargi.pl
Dostawa sprzętu medycznego wraz wyposażeniem dla Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” w Łodzi al. Piłsudskiego 157

MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE WIDZEW W ŁODZI ogłasza przetarg

 • Adres: 92-332 Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 157
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-08-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE WIDZEW W ŁODZI
  al. marsz. Józefa Piłsudskiego 157
  92-332 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 473198814
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcmwidzew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Miejskie Centrum Medyczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego wraz wyposażeniem dla Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” w Łodzi al. Piłsudskiego 157
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet nr 1: Laser CO2 – ginekologiczny wraz z oddymiaczem - 1 szt.Szczegółowy opis, zakres i wymagania przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 1 i 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).Pakiet nr 2: Fotel ginekologiczny- 1 szt.Szczegółowy opis, zakres i wymagania przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 1 i 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).Pakiet nr 3: Fotel chirurgiczny – 1 szt. Szczegółowy opis, zakres i wymagania przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 1 i 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych orazinnych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz.U. z2020 r. poz. 2415), w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żądanastępujących dokumentów:1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – nie dotyczy2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów –nie dotyczy3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający stawia warunki4) zdolności technicznej lub zawodowej – nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-08-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach