Przetargi.pl
Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego użytku

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 42-612 Tarnowskie Góry, ul. Pyskowicka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 285 40 58 , fax. 32 384 54 04
 • Data zamieszczenia: 2020-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna
  ul. Pyskowicka
  42-612 Tarnowskie Góry, woj. śląskie
  tel. 32 285 40 58, fax. 32 384 54 04
  REGON: 24151294000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wspsa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Akcyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego użytku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego wielorazowego użytku z podziałem na 15 pakietów: Pakiet nr 1:Drobny sprzęt wielorazowego użytku I, Pakiet nr 2:Akcesoria do elektrochirurgii, Pakiet nr 3: Kompletny układ oddechowy jednorazowy do respiratora Bellavista, Pakiet nr 4: Pojemniki histopatologiczne, Pakiet nr 5: Pojemniki na odpady szpitalne, Pakiet nr 6: System do odsysania wydzielin ustrojowych, Pakiet nr 7: Materiały do EKG, EEG, Pakiet nr 8: Szyny Kramera i Zimmera, Pakiet nr 9: Drobny sprzęt medyczny wielorazowego użytku II, Pakiet nr 10: Narzędzia endoskopowe I, Pakiet nr 11: Narzędzia endoskopowe II, Pakiet nr 12: Narzędzia endoskopowe III, Pakiet nr 13: Testy paskowe PT/INR i kapilarz do analizatora Nission, Pakiet nr 14: Końcówki do odciągania pokarmu do laktatora SYMPHONY prod. Medela, Pakiet nr 15: Dezynfekcja powierzchni i wyrobów medycznych przy pomocy chusteczek. Dostawa wraz z transportem, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w Załączniku nr 2.1-2.15 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie opisuje w/w warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I.Oferta powinna zawierać:1) Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ,2) Formularz cenowy– Załącznik Nr 2.1 – 2.15 do SIWZ,3) Oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1 dot. podstaw wykluczenia – Załącznik nr 3 do SIWZ,4) Oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1 dot. spełnienia warunków udziału – Załącznik nr 4 do SIWZ,5) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),6) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 9.2 SIWZ, jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego,7)Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SIWZ, Wykonawca składa zgodnie z pkt 8.2 SIWZ.8)Pozostałe dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca składa po otwarciu ofert na wezwanie Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach