Przetargi.pl
Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego i jednorazowego uzytku

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 62-700 Turek, ul. Poduchowne
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 63 2805600 , fax. 63 2788400
 • Data zamieszczenia: 2019-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Poduchowne 1
  62-700 Turek, woj. wielkopolskie
  tel. 63 2805600, fax. 63 2788400
  REGON: 30005000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.turek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego i jednorazowego uzytku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i ilości określone zostały w Załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania o udzielnie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: - Pakiet nr 1 – 180,00 zł, - Pakiet nr 2 – 50,00 zł, - Pakiet nr 3 – 900,00 zł, - Pakiet nr 4 – 2,00 zł, - Pakiet nr 5 – 500,00 zł, - Pakiet nr 6 – 250,00 zł, - Pakiet nr 7 – 10,00 zł, - Pakiet nr 8 – 550,00 zł, - Pakiet nr 9 – 1 000,00 zł,- Pakiet nr 10 – 80,00 zł, - Pakiet nr 11 – 50,00 zł, - Pakiet nr 12 – 150,00 zł, - Pakiet nr 13 – 8,00 zł, - Pakiet nr 14 – 8,00 zł, - Pakiet nr 15 – 100,00 zł, - Pakiet nr 16 – 20,00 zł, - Pakiet nr 17 – 10,00 zł, - Pakiet nr 18 – 140,00 zł, - Pakiet nr 19 – 20,00 zł, - Pakiet nr 20 – 130,00 zł, - Pakiet nr 21 – 30,00 zł, - Pakiet nr 22 – 1 500,00 zł, - Pakiet nr 23 – 2 000,00 zł, - Pakiet nr 24 – 1 000,00 zł, - Pakiet nr 25 – 50,00 zł, - Pakiet nr 26 – 20,00 zł, - Pakiet nr 27 – 20,00 zł, - Pakiet nr 28 – 40,00 zł, - Pakiet nr 29 – 30,00 zł, - Pakiet nr 30 – 140,00 zł, - Pakiet nr 31 – 800,00 zł, - Pakiet nr 32 – 4,00 zł, - Pakiet nr 33 – 9,00 zł, - Pakiet nr 34 – 120,00 zł, - Pakiet nr 35 – 180,00 zł, - Pakiet nr 36 – 15,00 zł, - Pakiet nr 37 – 8,00 zł, - Pakiet nr 38 – 4,00 zł, - Pakiet nr 39 – 1,00 zł, - Pakiet nr 40 – 5,00 zł, - Pakiet nr 41 – 240,00 zł, - Pakiet nr 42 – 170,00 zł, - Pakiet nr 43 – 30,00 zł, - Pakiet nr 44 – 350,00 zł, - Pakiet nr 45 – 280,00 zł, - Pakiet nr 46 – 1 500,00 zł, - Pakiet nr 47 – 3 700,00 zł, - Pakiet nr 48 – 2,00 zł, - Pakiet nr 49 – 9,00 zł, - Pakiet nr 50 – 250,00 zł, - Pakiet nr 51 – 10,00 zł, - Pakiet nr 52 – 8,00 zł, - Pakiet nr 53 – 5,00 zł,- Pakiet nr 54 – 40,00 zł, - Pakiet nr 55 – 2,00 zł, - Pakiet nr 56 – 20,00 zł, - Pakiet nr 57 – 420,00 zł, - Pakiet nr 58 – 350,00 zł, - Pakiet nr 59 – 250,00 zł, - Pakiet nr 60 – 90,00 zł, - Pakiet nr 61 – 220,00 zł, - Pakiet nr 62 – 70,00 zł, - Pakiet nr 63 – 300,00 zł, - Pakiet nr 64 – 20,00 zł, - Pakiet nr 65 – 80,00 zł, - Pakiet nr 66 – 70,00 zł, - Pakiet nr 67 – 10,00 zł, - Pakiet nr 68 – 230,00 zł, - Pakiet nr 69 – 100,00 zł, - Pakiet nr 70 – 40,00 zł, - Pakiet nr 71 – 20,00 zł, - Pakiet nr 72 – 10,00 zł, - Pakiet nr 73 – 7,00 zł, - Pakiet nr 74 – 280,00 zł, - Pakiet nr 75 – 280,00 zł, - Pakiet nr 76 – 150,00 zł, - Pakiet nr 77 – 5,00 zł, - Pakiet nr 78 – 300,00 zł, - Pakiet nr 79 – 70,00 zł, - Pakiet nr 80 – 9 000,00 zł, - Pakiet nr 81 – 40,00 zł, - Pakiet nr 82 – 90,00 zł, - Pakiet nr 83 – 550,00 zł, - Pakiet nr 84 – 200,00 zł, - Pakiet nr 85 – 8,00 zł, - Pakiet nr 86 – 40,00 zł, - Pakiet nr 87 – 8,00 zł, - Pakiet nr 88 – 20,00 zł, - Pakiet nr 89 – 95,00 zł, - Pakiet nr 90 – 20,00 zł, - Pakiet nr 91 – 230,00 zł, - Pakiet nr 92 – 10,00 zł, - Pakiet nr 93 – 35,00 zł, - Pakiet nr 94 – 150,00 zł, - Pakiet nr 95 – 170,00 zł, - Pakiet nr 96 – 9,00 zł, - Pakiet nr 97 – 4,00 zł, - Pakiet nr 98 – 5,00 zł, - Pakiet nr 99 – 4,00 zł, - Pakiet nr 100 – 600,00 zł, - Pakiet nr 101 – 450,00 zł, - Pakiet nr 102 – 9 200,00 zł, - Pakiet nr 103 – 550,00 zł, - Pakiet nr 104 – 50,00 zł, - Pakiet nr 105 – 30,00 zł, - Pakiet nr 106 – 240,00 zł, - Pakiet nr 107 – 40,00 zł, - Pakiet nr 108 – 3 000,00 zł, - Pakiet nr 109 – 680,00 zł, - Pakiet nr 110 – 350,00 zł, - Pakiet nr 111 – 190,00 zł, - Pakiet nr 112 – 350,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie, ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Inne dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: a) wypełniony formularz ofertowy wg Załącznika nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b) wypełnione zestawienie asortymentowo – cenowe wg Załącznika nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, c) dowód wniesienia wadium, d) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, e) pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, w przypadku gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o zamówienie publiczne, f) oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, wg Załącznika nr 6 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Wykonawca ponadto zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy prawo zamówień publicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielnie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach