Przetargi.pl
Dostawa sprzętu medycznego w postaci Mobilnej platformy hemodynamicznej z wyposażeniem związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Województwa Mazowieckiego.

ARION Med Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 04-854 Warszawa, Kazimierza Króla
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (24)2360900 , fax. (24)2353225
 • Data zamieszczenia: 2022-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ARION Med Sp. z o.o.
  Kazimierza Króla 39
  04-854 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (24)2360900, fax. (24)2353225
  REGON: 060690742

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego w postaci Mobilnej platformy hemodynamicznej z wyposażeniem związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Województwa Mazowieckiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej mobilnej platformy hemodynamicznej z wyposażeniem w ilości - 1 sztuka, określonej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Ogłoszenia oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego jednostki, do której zostanie dostarczony sprzęt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33195000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach