Przetargi.pl
Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ogłasza przetarg

 • Adres: 85-015 Bydgoszcz, ul. ks. R. Markwarta
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 230 413 , fax. 523 230 413
 • Data zamieszczenia: 2019-05-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
  ul. ks. R. Markwarta 7
  85-015 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 230 413, fax. 523 230 413
  REGON: 10449620000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/wspr.bydgoszcz

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podaniem ilości i parametrów zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Opisy, fotografie, foldery, katalogi, dotyczące przedmiotu zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach