Przetargi.pl
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, szwów chirurgicznych oraz opatrunku i zestawu Redon

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-326 Bydgoszcz, ul. Seminaryjna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3256735, 3256609 , fax. 523 256 606
 • Data zamieszczenia: 2019-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
  ul. Seminaryjna 1
  85-326 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3256735, 3256609, fax. 523 256 606
  REGON: 92356930000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpcp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, szwów chirurgicznych oraz opatrunku i zestawu Redon
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, szwów chirurgicznych oraz opatrunku i zestawu Redon, i obejmuje: Pakiet 1 - Cewniki do kontrolowanego odsysania górnych dróg oddechowych z zagiętą końcówką, do lewego oskrzela, Pakiet 2 - Przedłużacze do pomp infuzyjnych, kraniki trójdrożne, Pakiet 3 - Końcówka do odsysania pola operacyjnego, Pakiet 4 - Rurki intubacyjne zbrojone, niezbrojone; prowadnice, Pakiet 5 - Rurki dooskrzelowe dwukanałowe i zestaw złączy, Pakiet 6 - Rurki dooskrzelowe jednokanałowe, Pakiet 7 - Łączniki do drenów, Pakiet 8 - Wkłucia centralne, Pakiet 9 - Mikrosampler do pomiaru gazometrii z krwi tętniczej, Pakiet 10 - Talk jałowy, Pakiet 11 - Elektroda igłowa, Pakiet 12 - Paski do glukometrów, Pakiet 13 - Szwy chirurgiczne, Pakiet 14 - zestaw Redon, Pakiet 15 - Paski do zamykania ran. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzach cenowych/ Przedmiot zamówienia, stanowiących załączniki nr: od 1-1 do 1-15. 2. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 175), w szczególności musi być oznakowany znakiem CE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE jest umieszczony numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej – z wyłączeniem Pakietu 12. 3. Wyroby medyczne jałowe muszą być wytworzone i wysterylizowane metodą walidowaną – dotyczy Pakietu 15. 4. Szczegółowe zasady realizacji dostaw określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33170000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 – przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Wypełniony i podpisany Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia ( zał. nr 1 ... SIWZ). 3. Wypełniony i podpisany formularz Oferty (zał. nr 2 SIWZ). 4. Pełnomocnictwo: oryginał lub kopia uwierzytelniona notarialnie – załączyć, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach