Przetargi.pl
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do SPZOZ w Słupcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy ogłasza przetarg

 • Adres: 62-400 Słupca, ul. Traugutta
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 632 752 300 , fax. 632 752 116
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy
  ul. Traugutta 7
  62-400 Słupca, woj. wielkopolskie
  tel. 632 752 300, fax. 632 752 116
  REGON: 30662100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.slupca.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do SPZOZ w Słupcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do SPZOZ w Słupcy. Zamówienie będzie realizowane w 62 pakietach zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Pakiet 52 – Sprzęt endoskopowy jest pakietem częściowym. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na poszczególne pozycje. Ilości asortymentu podane w załączniku są ilościami orientacyjnymi i Zamawiający zastrzega, iż w uzasadnionych przypadkach ilość rzeczywiście zakupionego sprzętu może różnić się od ilości wskazanych w załączniku nr 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania całości przedmiotu zamówienia, z przyczyn wynikających ze specyfiki działalności Zamawiającego. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości zamawianego asortymentu w stosunku do ilości określonych w załączniku bez konieczności wprowadzania zmian do umowy. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, łącznie z transportem. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Oferowane produkty muszą posiadać świadectwa rejestracji Ministerstwa Zdrowia oraz okres ważności nie krótszy niż 12 miesięcy, z zastrzeżeniem dotyczącym niektórych pakietów określonym w załączniku nr 2. Zamawiający wymaga aby na każdym opakowaniu jednostkowym widniała data ważności produktu. Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu wyroby medyczne spełniające wymagania zawarte w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. W przypadku produktów, które nie podlegają wymogom w/w ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że dane produkty nie zostały sklasyfikowane jako wyroby medyczne. Wyroby medyczne będące przedmiotem niniejszego postępowania muszą spełniać wymogi niezbędne do ich używania bez konieczności zakupienia dodatkowych elementów z wyłączeniem maszyn i urządzeń, dla których prawidłowego wykorzystania wyroby te zostają zamówione. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia nieodpłatnych, bezzwrotnych próbek do pakietów i pozycji określonych w pkt. 6.10. SIWZ. Próbki należy dostarczyć w oddzielnym opakowaniu opatrzonym danymi Wykonawcy oraz napisem „Próbki do przetargu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku SPZOZ/ZP/PN/382/3/2019”, najpóźniej w dniu składania ofert. Przedmiot zamówienia został oznaczony następującym kodem CPV: 3314000-0.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach