Przetargi.pl
Dostawa sprzętu medycznego i mebli dla budynku nr 12 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, Plac Teatralny
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 656 21 22
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
  Plac Teatralny 2
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 656 21 22
  REGON: 34060068500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: kpim.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego i mebli dla budynku nr 12 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego i mebli dla budynku nr 12 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku: Pakiet nr 1 – sprzęt AGD Pakiet nr 2 – meble z płyty melaminowanej Pakiet nr 3 – meble do siedzenia Pakiet nr 4 – szafy metalowe, ławka szatniowa, wózek-wanna, stolik zabiegowy, szafa lekarska Pakiet nr 5 – łóżka szpitalne i szafki przyłóżkowe Pakiet nr 6 – fotel uniwersalny sterowany elektrycznie Pakiet nr 7 – myjnia dezynfektor Pakiet nr 8 – aparat EKG Pakiet nr 9 – kardiomonitor Pakiet nr 10 – defibrylator Pakiet nr 11 – ssak elektryczny Pakiet nr 12 – stolik reanimacyjny Pakiet nr 13 – zestaw do intubacji Pakiet nr 14 – pompa infuzyjna objętościowa Pakiet nr 15 – kozetka lekarska, taboret lekarski Pakiet nr 16 – lampa bezcieniowa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Pakiet nr 1 – 200 zł Pakiet nr 2 – 2000 zł Pakiet nr 3 – 500 zł Pakiet nr 4 – 700 zł Pakiet nr 5 – 3000 zł Pakiet nr 6 – 1 500 zł Pakiet nr 7 – 500 zł Pakiet nr 8 – 200 zł Pakiet nr 9 – 200 zł Pakiet nr 10 – 600 zł Pakiet nr 11 – 50 zł Pakiet nr 12 – 150 zł Pakiet nr 13 – 20 zł Pakiet nr 14 – 150 zł Pakiet nr 15 – 30 zł Pakiet nr 16 – 20 zł W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet należy wnieść wadium w wysokości sumy wartości wadium na poszczególne pakiety. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy zamawiającego nr 36 1140 2088 0000 5997 8400 1003 w mBank S.A. 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku bankowego zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w punkcie 2 podpunktach 2-5: 1) dokument wadialny powinien być złożony w oryginale, 2) wadium musi zapewnić bezwarunkową nieodwołalną płatność przez poręczyciela/gwaranta kwoty wadium na żądanie zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 Ustawy, 3) wadium musi być zapewnione na cały okres związania ofertą. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktu 9. 7. Wykonawcy, którego oferta została uznana jako najkorzystniejszą, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli było wymagane). 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy złożony przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 SIWZ, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa; Ww. pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 7) wypełniony formularz cenowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, 8) wypełniony formularz specyfikacji technicznej załącznik nr 8 do SIWZ. 7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 5: 1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w pkt 1, wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz na wezwanie Zamawiającego przedłoży na potwierdzenie następujące dokumenty: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w pkt 1. – przedłoży odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach