Przetargi.pl
"Dostawa sprzętu medycznego dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. VIII"

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 98-220 Zduńska Wola, Królewska 29
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438244182
 • Data zamieszczenia: 2023-07-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
  Królewska 29
  98-220 Zduńska Wola, woj. łódzkie
  tel. 438244182
  REGON: 000312515
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-zdwola.info

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Dostawa sprzętu medycznego dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. VIII"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania jest sprzedaż, dostawa, montaż oraz uruchomienie wraz ze szkoleniem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego przedmiotu zamówienia, tj. sprzętu medycznego dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. , zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ - Parametry urządzeń.2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, oryginalnie zapakowany, nienoszący śladów otwierania, nie jest powystawowy, nie jest sprzętem regenerowanym, jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, oraz wolny jest od wszelkich wad fizycznych i prawnych i nie jest obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich. 3. Oferowany towar jest dopuszczony do obrotu na obszarze Polski zgodnie z obowiązującym prawem w tym posiada niezbędne certyfikaty (certyfikat CE) oraz atesty.4. Wykonawca przekaże wraz z dostarczonym przedmiotem zamówienia:1) instrukcję użytkowania w języku polskim wraz z listą preparatów zalecanych do mycia i dezynfekcji (w wersji papierowej);2) paszport techniczny, w którym będą rejestrowane wszelkie czynności serwisowe w okresie gwarancji i po gwarancji;3) dokumenty gwarancyjne;4) inne dokumenty wymagane przepisami prawa.5. Sprzęt medyczny zgodny ze Standardami Dostępność Plus - zgodnie z załączonym dokumentem do SWZ.6. Zakup realizowany w ramach projektu Ministerstwa Zdrowia - Dostępność Plus dla zdrowia.1. Przedmiotem postępowania jest sprzedaż, dostawa, montaż oraz uruchomienie wraz ze szkoleniem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego przedmiotu zamówienia, tj. sprzętu medycznego dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. , zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ - Parametry urządzeń.2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, oryginalnie zapakowany, nienoszący śladów otwierania, nie jest powystawowy, nie jest sprzętem regenerowanym, jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, oraz wolny jest od wszelkich wad fizycznych i prawnych i nie jest obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich. 3. Oferowany towar jest dopuszczony do obrotu na obszarze Polski zgodnie z obowiązującym prawem w tym posiada niezbędne certyfikaty (certyfikat CE) oraz atesty.4. Wykonawca przekaże wraz z dostarczonym przedmiotem zamówienia:1) instrukcję użytkowania w języku polskim wraz z listą preparatów zalecanych do mycia i dezynfekcji (w wersji papierowej);2) paszport techniczny, w którym będą rejestrowane wszelkie czynności serwisowe w okresie gwarancji i po gwarancji;3) dokumenty gwarancyjne;4) inne dokumenty wymagane przepisami prawa.5. Sprzęt medyczny zgodny ze Standardami Dostępność Plus - zgodnie z załączonym dokumentem do SWZ.6. Zakup realizowany w ramach projektu Ministerstwa Zdrowia - Dostępność Plus dla zdrowia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: * Sytuacja ekonomiczna lub finansowaO udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.* Zdolność techniczna lub zawodowaO udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.* Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówO udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-07-12

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach