Przetargi.pl
Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - znak sprawy Z/1/PN/19

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Rydygiera
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 6413400 , fax. 56 4621334
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego
  ul. Rydygiera 15/17
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 6413400, fax. 56 4621334
  REGON: 87029873800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.bieganski.org
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - znak sprawy Z/1/PN/19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie fabrycznie nowego sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 2. Oferowany przedmiot zamówienia stanowiący wyroby medyczne musi być dopuszczony do obrotu i do używania w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211 ze zm.). 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące zadania: Zadanie 1: Defibrylatory CPV: 33182100-0 defibrylatory Zadanie 2: Respirator CPV: 44611200-8 respiratory Zadanie 3: Aparaty do podgrzewania płynów infuzyjnych CPV: 33100000-1 urządzenia medyczne Zadanie 4: Pulsoksymetr CPV: 33100000-1 urządzenia medyczne Zadanie 5: Analizator parametrów krytycznych CPV: 33100000-1 urządzenia medyczne Zadanie 6: Elektryczne urządzenie do ssania CPV: 33100000-1 urządzenia medyczne Zadanie 7: Zestaw do trudnej intubacji CPV: 33100000-1 urządzenia medyczne Zadanie 8: Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta CPV: 33100000-1 urządzenia medyczne Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający będzie rozpatrywał każde zadanie oddzielnie. 4. Miejsce realizacji zamówienia – Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17 – SOR Pediatryczny. 5. W przypadku wskazania przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia znaku towarowego, patentu, pochodzenia, normy – należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym pod warunkiem, że rozwiązanie równoważne spełnia minimalne parametry określone przez Zamawiającego. (podstawa prawna art. 30 ust 4 ustawy). 6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego (podstawa prawna art. 30 ust. 5 ustawy) poprzez porównanie oferowanego rozwiązania równoważnego z opisanym przez Zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji o zastosowaniu rozwiązania równoważnego uznaje się, iż kalkulacja ceny obejmuje opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji stanowiącej Załączniki do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w treści Opisu technicznego (Załącznik nr 3 do SIWZ) nazwę producenta, nazwę handlową, typ i rok produkcji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33182100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 1) formularz ofertowy – stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ - należy złożyć w formie oryginału. 2) formularz cenowy – stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ - należy złożyć w formie oryginału. 3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 p.z.p. o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – według wzoru określonego Załącznikiem nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Dokument należy złożyć w formie oryginału. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza w oświadczeniu, o którym mowa, informacje o podwykonawcach. 4) opis techniczny stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ - należy złożyć w formie oryginału. 5) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika – w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa powyżej (pkt 3) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Celem wykazania, że nie występują podstawy do wykluczenia Wykonawców z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy p.z.p., każdy Wykonawca, który złożył ofertę przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego http://www.przetargi.bieganski.org, informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy p.z.p., oryginał oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty. W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej może (o ile dotyczy) przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokument powinien złożyć każdy z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach