Przetargi.pl
Dostawa sprzętu medycznego - myjni automatycznej do endoskopów

Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 11-700 Mrągowo, ul. Wolności
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 897 412 127 , fax. 897 412 127
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Wolności 12
  11-700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 897 412 127, fax. 897 412 127
  REGON: 51093834900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-mragowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: szpital sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego - myjni automatycznej do endoskopów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, zamontowanie, zainstalowanie i uruchomienie sprzętu medycznego - myjni automatycznej do endoskopów, zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 i 1A do nin. Specyfikacji tj. PARAMETRY GRANICZNE oraz Warunki serwisu i gwarancji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na cały okres związania ofertą. 2. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 4 170,00 zł (słownie: cztery tysiące sto siedemdziesiąt 00/100) 3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku formach podanych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Mikołajkach: 28 9350 0001 0216 2566 5002 0109, z dopiskiem: „Wadium – Dostawa sprzętu medycznego” lub opatrzone numerem sprawy: NZ/231/R2-4/20.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty składające się na ofertę: a) formularz ofertowy, według wzoru określonego w Załączniku nr 2 do Specyfikacji b) szczegółową ofertę cenową (wg wzoru tabeli zamieszczonej w pkt. XVII ppkt. 2 SIWZ) c) wypełniony i podpisany załącznik PARAMETRY GRANICZNE – Załącznik nr 1 d) podpisany i wypełniony załącznik nr 1A – warunki serwisu i gwarancji e) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu (wymienione w pkt. IX Specyfikacji), f) dokumenty, o których mowa w pkt. XI Specyfikacji, g) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo, w formie, o której mowa w ppkt 11 lit. b), h) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). i) potwierdzenie wpłaty wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach