Przetargi.pl
DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SPZOZ W KAZIMIERZY WIELKIEJ W RAMACH ZADANIA REALIZOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PN: PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU SZPITALA W KAZIMIERZY WIELKIEJ

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Partyzantów 12
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3521442 , fax. 041 3521442
 • Data zamieszczenia: 2011-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Partyzantów 12 12
  28-500 Kazimierza Wielka, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3521442, fax. 041 3521442
  REGON: 00030236200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SPZOZ W KAZIMIERZY WIELKIEJ W RAMACH ZADANIA REALIZOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PN: PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU SZPITALA W KAZIMIERZY WIELKIEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego w miejsce wskazane przez SP ZOZ w Kazimierzy Wielkiej, kod wg CPV 33100000-1 - Urządzenia medyczne. Szczegółowy wykaz asortymentu zawarty jest w Załączniku Nr 2 dołączonym do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 1 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ekoinwest.kielce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach