Przetargi.pl
Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich ogłasza przetarg

 • Adres: 50-367 Wrocław, Wybrzeże L.Pasteura
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 7841174 , fax. 71 7840045
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
  Wybrzeże L.Pasteura 1
  50-367 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7841174, fax. 71 7840045
  REGON: 00028898100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umed.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Przedmiot zamówienia podzielono na 7 części osobno ocenianych, tj.: Część 1 Mini - fluorymetr do precyzyjnego pomiaru stężeń kwasów nukleinowych z przeznaczeniem do techniki sekwencjonowania nowej generacji NGS wraz z zestawem startowym pozwalającym na wykonanie 500 pomiarów stężeń dsDNA na potrzeby Katedry i Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Część 2 1. Blok grzejny z 2 niezależnymi komorami, 230V 2. Wkład do bloku grzejnego na probowki 24x1.5/2.0ml 3. Wkład do bloku grzejnego na probowki 12x15ml na potrzeby Katedry i Zakładu Bromatologii i Dietetyki Część 3 Urządzenie do pomiaru chropowatości na potrzeby Katedry Stomatologii Dziecięcej Przedklinicznej Część 4 Inkubator dla małych zwierząt (gryzonie) na potrzeby Katedry i Zakładu Farmakologii Część 5 Szafa bezpieczeństwa wysoka typ 90 do przechowywania substancji płynnych i łatwopalnych na potrzeby Katedry i Zakładu Chemii Organicznej, Wydziału Farmacji Część 6 Chłodziarka laboratoryjna na potrzeby Katedry i Zakładu Podstaw Nauk Medycznych Część 7 Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego do pracy z cytostatykami na potrzeby Katedry Morfologii i Embriologii Człowieka, Zakładu Badań Ultrastrukturalnych 2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Arkuszu informacji technicznej, stanowiącym załącznik nr 2 część 1-7 do Siwz. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa wzór umowy (zał. nr 5 do Siwz). 3. Wykonawca winien podać w Formularzu ofertowym (wzór – załącznik nr 1 część 1-7 do Siwz) cenę realizacji przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia był dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz spełniał wymogi zawarte w Arkuszu informacji technicznej (wzór – załącznik nr 2 część 1-7 do Siwz). 5. Miejsce dostawy: Część 1 Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku wyb. Ludwika Pasteura 4, 50-367 Wrocław Część 2 Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław Część 3 Katedra Stomatologii Dziecięcej Przedklinicznej ul. Krakowska 26, 50 – 425 Wrocław Część 4 Katedra i Zakład Farmakologii ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 2, 50-345 Wrocław Część 5 Katedra i Zakład Chemii Organicznej, Wydział Farmacji ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław Część 6 Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznych ul. Borowska 211, 50-556, Wrocław Część 7 Katedra Morfologii i Embriologii Człowieka, Zakład Badań Ultrastrukturalnych ul. T. Chałubińskiego 6a, 50-368 Wrocław 6. Warunki i zasady realizacji umowy określa wzór umowy (wzór - zał. nr 5 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach