Przetargi.pl
Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Geodetów
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 850 36 00, , fax. 17 852 11 30
 • Data zamieszczenia: 2019-05-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
  ul. Geodetów 1
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 850 36 00, , fax. 17 852 11 30
  REGON: 00102300300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.podkarpackie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz transport, wniesienie i pełna instalacja we wskazanym pomieszczeniu Działu Laboratorium Celno-Skarbowego sprzętu laboratoryjnego (zwanego dalej aparaturą). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1/I, 1/II, 1/III, 1/IV do SIWZ. Poprzez dostawę oraz transport, wniesienie i pełną instalację Zamawiający rozumie dostarczenie aparatury wraz ze wszystkimi niezbędnymi do jej należytego funkcjonowania elementami. Oferowana aparatura musi być fabrycznie nowa (rok produkcji 2019), posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniać wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi (np. certyfikat jakości producenta, certyfikat zgodności CE, itp.), spełniać wszystkie minimalne wymagania określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 1/I, 1/II, 1/III, 1/IV do SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji i rękojmi na dostarczony przedmiot zamówienia na okres min.: 24 miesięcy dla części I, II i IV zamówienia, 36 miesięcy dla części III zamówienia. 3. Okres gwarancji i rękojmi biegnie od daty bezusterkowego podpisania Protokołu odbioru. Szczegółowe warunki gwarancji i rękojmi są określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez wykonawcę. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej przed terminem składania ofert.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium: dla Części I w kwocie w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), dla Części II w kwocie w wysokości 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), dla Części III w kwocie w wysokości 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: 2.1. pieniądzu, 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3. gwarancjach bankowych, 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 110). 3. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie (zaleca się nie wpinać na trwale tego dokumentu do całości oferty). 4. W dokumencie wadium, gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta (Izbę Administracji Skarbowej w Rzeszowie) dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, albo żądania potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w imieniu Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, albo żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie z żądaniem zapłaty). 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP O/O Rzeszów 84 1010 1528 0017 1713 9120 0000. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 6. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym. 7. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie poręczenia lub gwarancji i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 9. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń musi wynikać, jakiego wykonawcy ofertę wadium zabezpiecza (jeżeli ofertę składa kilku wykonawców, że obejmuje ich wszystkich) oraz, że dotyczy oferty wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu” – oznaczenie sprawy: 1801-ILZ1.260.8.2019: Część …….” oznaczenie sprawy: 1801-ILZ1.260.8.2019. 10. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w Pzp. 11. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty, podpisanej przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji wykonawcy, należy załączyć sporządzone w języku polskim, w oryginale następujące załączniki: a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1/I, 1/II, 1/III, 1/IV do SIWZ). b) lista autoryzowanych serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych z siedzibą w Polsce. 2. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie chyba, że pełnomocnictwo o odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie zostało Zamawiającemu złożone wcześniej w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach