Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego z podziałem na 3 części

Powiat Nowotomyski ogłasza przetarg

 • Adres: 64-300 Nowy Tomyśl, Poznańska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 44 26 700 , fax. 614 423 589
 • Data zamieszczenia: 2019-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Nowotomyski
  Poznańska 33
  64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
  tel. 61 44 26 700, fax. 614 423 589
  REGON: 63127693700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatnowotomyski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego z podziałem na 3 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego z podziałem na 3 części: 1) część 1 – stacje robocze, monitory, laptopy; 2) część 2 – drukarki; 3) część 3 – stacje robocze, monitory, UPS-y; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załącznikach do niniejszej SIWZ. Miejsce dostawy – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33 (część 1, 2) ; ul. Poznańska 42 (część 3). Wykonawca dostarczy sprzęt własnym transportem i na własny koszt i ryzyko. Minimum 1 dzień przed dostawą wykonawca poinformuje Zamawiającego o: dacie i godzinie dostawy, osobach realizujących dostawę (imiona, nazwiska, telefony kontaktowe);
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dokumentów składających się na ofertę. a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego zał. nr 1, zawierający w szczególności: łączną cenę ofertową brutto, termin realizacji zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wyrażenia zgody przez wykonawcę na pobranie z dostępnych w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z ww. dokumentów, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie; b) specyfikację techniczną - opis parametrów technicznych oferowanego urządzenia ( wg zał. 1A); c) oświadczenie wymienione w pkt 6.1 SIWZ; d) oryginał pełnomocnictwa dla lidera ( jeżeli Wykonawcy występują wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, e) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach