Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego z akcesoriami dla AK Sp. z o.o.

Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 00-805 Warszawa, Chmielna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. + 48 102 21 71, 22 102 21 70 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.
  Chmielna 85/87
  00-805 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. + 48 102 21 71, 22 102 21 70, fax. -
  REGON: 36476052000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.akmf.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego z akcesoriami dla AK Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa poniższego sprzętu komputerowego z akcesoriami w podziale na części: Część nr I: Laptop (komputer przenośny) typ 1 wraz ze stacjami dokującymi; Część nr II: Laptop (komputer przenośny) typ 2 wraz ze stacjami dokującymi; Część nr III: Monitor; Część nr IV: Klawiatura i mysz; Część nr V: Listwa zasilająca i Patchord. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie przewiduje ograniczeń w zakresie ilości części, na które Wykonawca może złożyć ofertę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ wraz ze specyfikacją techniczną potwierdzającą spełnienie przez oferowane urządzenia wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącą załącznik do Oferty. 2. W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje(ą) osoba(y) inna(e) niż upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy, do oferty należy załączyć dokument lub dokumenty, z którego(ych) będzie wynikać zakres umocowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach