Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu: OD STAŻU PRZEZ UMIEJĘTNOŚCI DO SUKCESU ZAWODOWEGO Program staży u pracodawców dla uczniów szkół zawodowych w Powiecie Kraśnickim

Powiat Kraśnicki ogłasza przetarg

 • Adres: 23-210 Kraśnik, al. Niepodległości 20
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8255889 , fax. 081 8255052
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Kraśnicki
  al. Niepodległości 20 20
  23-210 Kraśnik, woj. lubelskie
  tel. 081 8255889, fax. 081 8255052
  REGON: 43102940600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatkrasnicki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu: OD STAŻU PRZEZ UMIEJĘTNOŚCI DO SUKCESU ZAWODOWEGO Program staży u pracodawców dla uczniów szkół zawodowych w Powiecie Kraśnickim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu: OD STAŻU PRZEZ UMIEJĘTNOŚCI DO SUKCESU ZAWODOWEGO. Program staży u pracodawców dla uczniów szkół zawodowych w Powiecie Kraśnickim. Rodzaj i ilość zamowionego sprzętu komputerowego określona w Szczegołowym Opisie Przedmiotu Zamowienia stanowiącym załącznik Nr 6 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatkrasnicki.pl, www.powiatkrasnik.bip.lublin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach