Przetargi.pl
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

Gmina Chojnice ogłasza przetarg

 • Adres: 89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3972129 , fax. 052 3973559
 • Data zamieszczenia: 2014-01-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chojnice
  ul. 31 Stycznia 56a 56a
  89-600 Chojnice, woj. pomorskie
  tel. 052 3972129, fax. 052 3973559
  REGON: 09235126800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminachojnice.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla 11 szkół podległych gminie Chojnice, objęta projektem pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu w gminie Chojnice, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, zgodnie ze SIWZ. 2.Szkoły, które otrzymają zamawiany sprzęt to: a)Szkoła Podstawowa w Ogorzelinach - 1 komputer stacjonarny; b)Szkoła Podstawowa w Kłodawie - 2 komputery stacjonarne; c)Szkoła Podstawowa w Lichnowach - 1 laptop; d)Gimnazjum w Sławęcinie - 1 laptop; e)Zespół Szkół w Charzykowach - 1 komputer stacjonarny oraz drukarka laserowa; f)Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach - 1 laptop; g)Zespół Szkół w Nowej Cerkwi - 1 laptop; h)Szkoła Podstawowa w Ostrowitem - 1 laptop; i)Zespół Szkół w Swornegaciach - 1 laptop; j)Zespół Szkół w Silnie - 1 laptop; k)Zespół Szkół w Pawłowie - 1 komputer stacjonarny. 3.Sprzęt i oprogramowanie objęte zamówieniem opisano szczegółowo w załączniku nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający żąda aby przedmiot dostawy był objęty minimum 3 letnim okresem gwarancji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302131006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminachojnice.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach