Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy – rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów”

Powiat Łowicki ogłasza przetarg

 • Adres: 99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 468 375 902 , fax. 468 375 015
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Łowicki
  ul. Stanisławskiego 30
  99-400 Łowicz, woj. łódzkie
  tel. 468 375 902, fax. 468 375 015
  REGON: 75014776800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.lowicz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy – rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” w następującym zakresie: 1.1. Zadanie nr 1 Dostawa sprzętu komputerowego dla ZSP nr 2 RCKU i P w Łowiczu 1.1.1. Drukarka Laserowa – pracownia gastronomiczna 1 szt., 1.1.2. Laptop – pracownia gastronomiczna 2 szt., 1.1.3. Jednostka komputerowa – pracownia ruchu drogowego 5 szt., 1.1.4. Monitor – pracownia ruchu drogowego 5 szt., 1.1.5. Drukarka – urządzenie wielofunkcyjne laserowe – pracownia ruchu drogowego 1 szt., 1.1.6. Laptop – pracownia ruchu drogowego 1 szt., 1.1.7. ROUTER x DSL 1 szt., 1.1.8. SWITCH 1 szt., 1.1.9. Zewnętrzny napęd DVD – pracownia ruchu drogowego 1 szt., 1.1.10. Laptop – pracownia agrobiznesu i przedsiębiorczości 1 szt., 1.1.11. Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne - pracownia agrobiznesu i przedsiębiorczości 1 szt., 1.1.12. Dodatkowe źródło Internetu - pracownia agrobiznesu i przedsiębiorczości 1 szt., 1.1.13. Laptopy dla uczniów - pracownia agrobiznesu i przedsiębiorczości 12 szt., 1.1.14. Tablet graficzny – pracownia informatyczna 1 szt., 1.1.15. Monitor 24 cale – pracownia informatyczna 15 szt., 1.1.16. Komputer (jednostka stacjonarna)– pracownia informatyczna 15 szt., 1.1.17. Laptop z oprogramowaniem – pracownia informatyczna 1 szt., 1.1.18. Zestaw urządzeń sieciowych – pracownia informatyczna 6 szt., 1.1.19. Komputer stacjonarny z dedykowaną kartą graficzną i monitorem – pracownia agrotroniki 6 szt., 1.1.20. Monitor „all in one” 65”– pracownia agrotroniki 1 szt., 1.1.21. Laptop – pracownia rolnicza 1 szt., 1.1.22. Głośniki aktywne – pracownia ruchu drogowego 1 komplet, 1.1.23. Ploter – pracownia informatyczna 1 szt. 1.2. Zadanie nr 2 Dostawa sprzętu komputerowego dla ZSP nr 3 w Łowiczu oraz ZSP nr 1 w Łowiczu 1.2.1. Drukarka laserowa ze skanerem – pracownia hotelarska 1 szt., 1.2.2. Komputer stacjonarny z monitorem 24” – pracownia hotelarska 2 szt., 1.2.3. Głośniki komputerowe – pracownia hotelarska 2 kpl., 1.2.4. Laptop – pracownia fryzjerska 1 szt. , 1.2.5. Drukarka laserowa kolorowa ze skanerem – pracownia fryzjerska 1 szt., 1.2.6. Kserokopiarka – pracownia gastronomiczna 1 szt., 1.2.7. Laptop – pracownia gastronomiczna 2 szt., 1.2.8. Urządzenie wielofunkcyjne, laserowe – pracownia reklamy 1 szt., 1.2.9. Laptop 17,3” – pracownia reklamy 25 szt., 1.2.10. Mysz komputerowa – pracownia reklamy 25 szt., 1.2.11. Skaner płaski – pracownia reklamy 1 szt., 1.2.12. Skaner mobilny – pracownia reklamy 1 szt., 1.2.13. Drukarka fotograficzna, atramentowa – pracownia reklamy 1 szt., 1.2.14. Drukarka 3D – pracownia reklamy 1 szt., 1.2.15. Ploter drukujący – pracownia reklamy 1 szt., 1.2.16. Ploter tnący – pracownia reklamy 1 szt., 1.2.17. Router x DSL – pracownia reklamy 1 szt., 1.2.18. Laptop 1 szt. 2. Miejsca dostaw: 2.1. Zakres określony jako zadanie nr 1: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP w Łowiczu ul. Blich 10 99-400 Łowicz. 2.2. Zakres określony jako zadanie nr 2: 2.2.1. pozycje 1.2.1. – 1.2.17 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu ul. Powstańców 1863 r. nr 12d 99-400 Łowicz. 2.2.2. pozycja 1.2.18 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu ul. Podrzeczna 30 99-400 Łowicz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie osoby/osób do podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów (jeżeli zamawiający nie może pozyskać tych informacji z ogólnodostępnych, bezpłatnych, internetowych baz danych). Jeżeli ww. osoby/osoba działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono obejmować umocowanie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Wraz z pełnomocnictwem należy złożyć dokumenty, z których będzie wynikać, że osoby/osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentacji Wykonawcy w dacie jego udzielania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach