Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego/ tablic interaktywnych/multimediów do Pracowni Matematycznych i Przyrodniczych w SP nr 1 i w SP nr 9 w Orzeszu w ramach realizacji projektu „Młodzi interaktywni Orzeszanie II”

Miasto Orzesze ogłasza przetarg

 • Adres: 43-180 Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48323248800 , fax. +48323248826
 • Data zamieszczenia: 2020-03-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Orzesze
  ul. Św. Wawrzyńca 21
  43-180 Orzesze, woj. śląskie
  tel. +48323248800, fax. +48323248826
  REGON: 27625765300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.orzesze.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego/ tablic interaktywnych/multimediów do Pracowni Matematycznych i Przyrodniczych w SP nr 1 i w SP nr 9 w Orzeszu w ramach realizacji projektu „Młodzi interaktywni Orzeszanie II”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Rodzaj zamówienia: dostawa. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego/tablic interaktywnych/multimediów do Pracowni Matematycznych i Przyrodniczych w SP nr 1 i SP nr 9 w Orzeszu w ramach realizacji projektu „Młodzi interaktywni Orzeszanie II” na potrzeby uczniów. 1.1. Przedmiot zamówienia w podziale na następujące części: CZĘŚĆ 1 - SPRZĘT KOMPUTEROWY DO SP 1 • Wyposażenie Pracowni Matematycznej w SP nr 1 - laptop dla nauczycieli wraz z myszą i oprogramowaniem • Wyposażenie Pracowni Matematycznej w SP nr 1 - laptopy dla uczniów do pracy z nowo zakupionymi programami do nauki matematyki Kod CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe 30213100-6 Komputery przenośne 30230000-0 Sprzęt związany z komputerami 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48190000-6 Pakiety oprogramowania edukacyjnego 48520000-9 Pakiety oprogramowania multimedialnego 38652100-1 Projektory CZĘŚĆ 2 - SPRZĘT KOMPUTEROWY, DRUKARKA DO SP 9 • Wyposażenie Pracowni Matematycznej w SP nr 9 - laptopy dla nauczycieli wraz z myszą i oprogramowaniem • Wyposażenie Pracowni Matematycznej w SP nr 9 - laptopy dla uczniów do pracy z nowo zakupionymi programami do nauki matematyki • Wyposażenie Pracowni Przyrodniczej w SP nr 9 - urządzenie wielofunkcyjne - urządzenie służące do drukowania i kopiowania dokumentów z możliwością wysłania ich faxem. Kod CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe 30213100-6 Komputery przenośne 30230000-0 Sprzęt związany z komputerami 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48190000-6 Pakiety oprogramowania edukacyjnego 48520000-9 Pakiety oprogramowania multimedialnego 38652100-1 Projektory CZĘŚĆ 3 – TABLICE INTERAKTYWNE DO PRACOWNI MATEMATYCZNEJ W SP 1 ORAZ W SP 9 • Wyposażenie Pracowni Matematycznej w SP nr 1 i SP nr 9 - tablica interaktywna, oprogramowanie projektor uchwyt, zestaw pilotów Kod CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe 30213100-6 Komputery przenośne 30230000-0 Sprzęt związany z komputerami 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48190000-6 Pakiety oprogramowania edukacyjnego 48520000-9 Pakiety oprogramowania multimedialnego 38652100-1 Projektory CZĘŚĆ 4 - MULTIMEDIA DO SP 1, SP 9 • Wyposażenie Pracowni Matematycznej w SP nr 1 i SP nr 9 - program typu EduRoM Matematyka na wesoło gra matematyczna " lub równoważny • Wyposażenie Pracowni Matematycznej w SP nr 1 - zestaw programów edukacyjnych lub równoważny:  Matematyka 1 Podstawy arytmetyki – lub równoważny;  Program typu Matematyka 2 (Algebra) lub równoważny;  Geometria 1 - Zadania konstrukcyjne lub równoważny  pakiet MS Office dla Szkół - licencja dożywotnia • Wyposażenie Pracowni Matematycznej w SP nr 1 i SP nr 9 - materiały na tablice interaktywną i projektor  PROGRAM Matematyka dla klasy 4-6 - LUB RÓWNOWAŻNY.  Matematyka plansze interaktywne w tym dla klas VII i VIII lub równoważny • Wyposażenie Pracowni Przyrodniczej w SP nr 1 - PROGRAMY EDUKACYJNE –  Biologia 1 - Nauka o człowieku - LUB RÓWNOWAŻNY  Biologia 2 Rośliny i zwierzęta - LUB RÓWNOWAŻNY  Aplikacja edukacyjna Biologia zwierząt lub równoważny  Aplikacja edukacyjna Biologia roślin lub równoważny  Aplikacja edukacyjna Fizyka i astronomia lub równoważny. • Wyposażenie Pracowni Przyrodniczej w SP nr 1 i SP nr 9- program do nauki fizyki i chemii  FIZYKA z dostępem dla minimum 23 uczestników (1 nauczyciel i 22 uczniów).  CHEMIA z dostępem dla minimum 23 uczestników (1 nauczyciel i 22 uczniów) Kod CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe 30213100-6 Komputery przenośne 30230000-0 Sprzęt związany z komputerami 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48190000-6 Pakiety oprogramowania edukacyjnego 48520000-9 Pakiety oprogramowania multimedialnego 38652100-1 Projektory 1.2. Przedmiot zamówienia 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fabrycznie nowy sprzęt komputerowy/ tablice interaktywne/multimedia szczegółowo określone w niniejszym opisie do siedziby odpowiednio: Szkoły Podstawowej nr 1 (SP1) w Orzeszu przy ul. Karola Miarki 1a i Szkoły Podstawowej nr 9 (SP9) w Orzeszu przy ul. Kobiórskej 1 wraz z wykonaniem montażu, instalacji, uruchomieniem sprzętu oraz przeprowadzeniem szkolenia – co najmniej 1 osoby w dniu dostawy w odpowiednich siedzibach szkół lub najpóźniej do 3 dni od dnia dostawy. 2. Dostarczany sprzęt komputerowy/ tablice interaktywne/multimedia winny być fabrycznie nowe, nie używane, nie poddawane żadnym naprawom i posiadać pełną dokumentację sprzętu w języku polskim. Urządzenia winny odpowiadać warunkom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz odpowiadać standardom jakościowym i technicznym przewidzianym dla zamówienia, jakie określił Zamawiający. 3. Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumenty, które dotyczą tego sprzętu komputerowego/ tablic interaktywnych/multimediów, przede wszystkim karty gwarancyjne i instrukcje obsługi sprzętu. 4. Przez dostawę sprzętu komputerowego/ tablic interaktywnych/multimediów rozumie się dostarczenie transportem Wykonawcy, na jego koszt do miejsca wskazanego w pkt. 1 oraz wniesienie go do wyznaczonego miejsca. 5. Wykonawca dokona montażu, instalacji, uruchomienia sprzętu komputerowego/ tablic interaktywnych/multimediów oraz przeszkolenia osób wyznaczonych przez Zamawiającego w zakresie jego obsługi. 6. Co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą Wykonawca zgłosi (telefonicznie lub faksem) gotowość do dostarczenia sprzętu komputerowego/ tablic interaktywnych/multimediów. 7. Dostawę sprzętu komputerowego/ tablic interaktywnych/multimediów należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, przepisami sanitarnymi, BHP, ppoż., aktualną wiedzą techniczną oraz na warunkach określonych w niniejszej umowie. 8. Wymagane jest aby sprzęt komputerowy/ tablice interaktywne/multimedia odpowiadały co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w obiektach oświaty. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003.6.69 z dnia 2003.01.22) § 9 ust.3 „Szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty”. Wyposażenie to powinno posiadać certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami uwzględniającymi wymagania ergonomii i bezpieczeństwa. Wśród wyrobów które są objęte wymogiem posiadania certyfikatu znajdują się: meble szkolne i przedszkolne – krzesła, ławki, stoliki, biurka a także regały, szafy itp. – przeznaczone do wszystkich pomieszczeń dydaktycznych użytkowanych przez dzieci i młodzież oraz pomoce dydaktyczne. Sprzęt komputerowy/ tablice interaktywne/multimedia muszą posiadać certyfikaty zgodności z Polską Normą - PN-EN 1729-1 oraz PN-EN 1729-2. Muszą być fabrycznie nowe. Na każde żądanie Zamawiającego – Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokument – odpowiednio certyfikat lub atest w stosunku do wskazanych materiałów, potwierdzający, że zastosowany wyrób lub element spełnia określone wymagania. 9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty sprzętu komputerowego/ tablic interaktywnych/multimediów, aż do chwili potwierdzenia odbioru przez osoby wskazane w §12 umowy. 10. Wykonawca udziela Zamawiającemu minimum 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi (o ile w opisie szczegółowym nie zaznaczono inaczej) na sprzęt komputerowy/ tablice interaktywne/multimedia licząc od dnia odbioru. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu dokonania przez Zamawiającego odbioru bez zastrzeżeń. 11. Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji przetargowej, przy opisie zastosowanych materiałów wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie przyjmuje się, że mogą być zastosowane materiały równoważne. Wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia ma charakter jedynie przykładowy i użyty jest w celu określenia standardów jakościowych i klasy, wymaganych w odniesieniu do stosowanych materiałów. W przypadku, gdy powoływane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. 12. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Jeśli w dokumentach składających się na dokumentację przetargową wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. 13. Zamawiający - biorąc pod uwagę zindywidualizowane potrzeby zrekrutowanych uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności uczestniczących w projekcie „Młodzi interaktywni Orzeszanie II”- nie wymaga dodatkowego dostosowania zamawianego sprzętu komputerowego/ tablic interaktywnych/multimediów do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ. 2.Podwykonawcy: 1). Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 2). Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3). Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 3. Zatrudnienie pracowników na umowie o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający nie określa czynności, przy realizacji których wymagane jest od Wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienia osoby/osób na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy postępowań, których przedmiotem zamówienia są usługi lub roboty budowalne. Nie dotyczy przedmiotowego zamówienia w zakresie dostaw.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ofertę (załącznik nr 3) i Formularz Ofertowy (załącznik nr 2) sporządzone i wypełnione według wzorów stanowiących odpowiednie załączniki do SIWZ, Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale IV pkt 7 i 8 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach