Przetargi.pl
„Dostawa sprzętu komputerowego, sieciowego i oprogramowania wraz z montażem i konfiguracją”

Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 32-400 Myślenice, ul. 3 Maja
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-12 272 01 18 , fax. 0-12 274 35 65
 • Data zamieszczenia: 2019-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego
  ul. 3 Maja
  32-400 Myślenice, woj. małopolskie
  tel. 0-12 272 01 18, fax. 0-12 274 35 65
  REGON: 35072099600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.sredniawski.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa sprzętu komputerowego, sieciowego i oprogramowania wraz z montażem i konfiguracją”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, sieciowego i oprogramowania wraz z montażem i konfiguracją dla Zespołu Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30214000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustanawia warunku udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach