Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-808 Poznań, ul. Św. Marcin
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 568 926, , fax. 618 536 676
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu
  ul. Św. Marcin 87
  61-808 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 568 926, , fax. 618 536 676
  REGON: 27573100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amuz.edu.pl (BIP)
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa: projektory - 3 szt., notebooki - 7 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony prawidłowo druk oferty na zał.. nr 2 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach