Przetargi.pl
dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego dla Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim

Zespół Szkół w Sokołowie Młp. ogłasza przetarg

 • Adres: 36-050 Sokołów Młp., ul. Lubelska 37
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 7729 009 , fax. 17 7729 009
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół w Sokołowie Młp.
  ul. Lubelska 37 37
  36-050 Sokołów Młp., woj. podkarpackie
  tel. 17 7729 009, fax. 17 7729 009
  REGON: 00026388600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zssokolow.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego dla Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa fabrycznie nowych: 12 szt. komputerów stacjonarnych zestaw (komputer, klawiatura, myszki), 12 szt. monitorów, 12 szt. oprogramowania Office, 1. szt. monitora , 2 szt drukarki A3, 1 szt tablicy interaktywnej z systemem mocowania + montażem, 1 szt. projektora krótkoogniskowego, 1szt. zestawu głośnikowego, 1 szt. analizatora widma, 4 szt. radiowej karty sieciowej. Wszystkie oferowane urządzenia nie mogą być używane, muszą być sprawne technicznie i przetestowane przed dostarczeniem Zamawiającemu. Minimalne wymagania zamawiającego dotyczące konfiguracji zamawianych urządzeń przedstawia zał. nr 6 do siwz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302133008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zssokolow.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach