Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego oraz monitorów w podziale na 2 części

Centrum Informatyki Resortu Finansów ogłasza przetarg

 • Adres: 26-601 Radom, Samorządowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 367 36 26 , , fax. 48 367 36 73
 • Data zamieszczenia: 2019-10-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Informatyki Resortu Finansów
  Samorządowa 1
  26-601 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 48 367 36 26 , , fax. 48 367 36 73
  REGON: 14263627400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.cirf.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego oraz monitorów w podziale na 2 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz monitorów – w podziale na 2 części: Część I –dostawa komputerów Część II –dostawa monitorów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach