Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

"GÓRNOŚLĄSKO - ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIA" ogłasza przetarg

 • Adres: 40-053 Katowice, ul. Barbary 21A
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 32/718-07-00
 • Data zamieszczenia: 2022-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "GÓRNOŚLĄSKO - ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIA"
  ul. Barbary 21A
  40-053 Katowice, woj. śląskie
  tel. +48 32/718-07-00
  REGON: 367882926
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.metropoliagzm.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.Część nr 1 – sprzęt komputerowy,Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.Część nr 2 – tablety, projektory i akcesoria komputerowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w zakresie części 1, w wysokości: 7 500,00 zł.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299).4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Santander Bank Polska S.A. 08 1090 0075 0000 0012 7113 0002z adnotacją: „Wadium do postępowania na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, część nr 1, Nr sprawy: ZP.270.25.2022”. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, za wniesione skutecznie zostanie uznane jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na ww. rachunek bankowy przed upływem terminu składania ofert.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać nieodwoływalne i bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez zamawiającego, zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Pzp. Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-03

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach