Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia ogłasza przetarg

 • Adres: 40-053 Katowice, ul. Barbary
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 32 718 07 10, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
  ul. Barbary 21a
  40-053 Katowice, woj. śląskie
  tel. +48 32 718 07 10, , fax. -
  REGON: 36788292600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://metropoliagzm.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Związek Metropolitalny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego. Szczegółowy zakres określono w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wnoszenie wadium: 1) Wykonawca przystępując do przetargu zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium, w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100), 2) wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: w Santander Bank Polska SA nr konta: 44 1090 1186 0000 0001 3708 0808 tytułem: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ZA.270.6.2020” Za termin wniesienia wadium uznaje się datę i godzinę wpływu środków na ww. konto. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310) 2. Wadium wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za wniesione skutecznie wyłącznie wtedy, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, 3. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio z ofertą. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 4. Z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej winno wynikać uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium na podstawie przesłanek wskazanych w treści art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp, 5. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa będąca formą wniesienia wadium musi spełniać następujące wymagania: a) ustalać beneficjenta gwarancji, b) określać kwotę gwarantowaną w złotych polskich – określoną w SIWZ, c) określać termin ważności gwarancji – określony w SIWZ, d) określać przedmiot gwarancji – określony w SIWZ, e) być gwarancją nieodwoływalną, bezwarunkową, płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 6. Zwrot wadium: 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umów w sprawie zamówienia publicznego, 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego, 5) jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7. Zatrzymanie wadium: 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pozostałe dokumenty wymagane wraz z ofertą: -formularz ofertowy, formularz cenowy, -pełnomocnictwo – jeżeli ofertę składa pełnomocnik. Każdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczącej otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu w formie pisemnej (złoży w siedzibie Zamawiającego lub prześle pocztą) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach